Perehdytyskäytännöt tukevat osaamista

Tunne siitä, että hallitsee työnsä, on vahvasti yhteydessä työhyvinvointiin. Riittävä perehdytys auttaa suuntaamaan työtehon oikeisiin asioihin. Vaikka perehdytys on tärkeää sekä työntekijän että työantajan näkökulmasta, järjestötyöntekijät kokevat tutkimuksen mukaan perehdytyksessä puutteita.

Työnantajan velvollisuutta perehdytykseen säätelee työsuojelulainsäädäntö, joka koskee myös järjestöissä työskenteleviä. Perehdytys kuuluu yleensä esimiehen vastuulle, mutta perehdytykseen liittyviä tehtäviä kannattaa jakaa työyhteisön sisällä myös muille.

Perehdytyksen tueksi kannattaa laatia kirjallinen suunnitelma. Näin saat perehdytyksen näkyväksi kaikille perehdytyksestä vastaaville henkilöille ja suunnitelmaan on mahdollista palata myöhemmin. Perehdytykseen kuuluu oleellisena osana seurata ja arviointi.

Miten teillä hoidetaan uusien työntekijöiden tai uusiin työtehtäviin perehdytys? Onko perehdytyssuunnitelma ja -materiaali ajantasalla? Poimi alta Suomen Romanifoorumin vinkit perehdytyskäytäntöjen päivittämiseen.


Näin meillä kehitettiin: Suomen Romanifoorumi – Perehdytyskäytännöt kuntoon

Perehdytysmateriaalin päivittäminen tuli Suomen Romanifoorumissa ajankohtaiseksi keväällä 2016, sillä työyhteisöön oli tulossa hankkeiden myötä uusia työntekijöitä. Päivityksen apuna käytettiin valmista Työturvallisuuskeskuksen laatimaa tarkistuslistaa.

Verkostokoordinaattori Sanna Lindbergin mielestä puhuminen järjestöjen omista arvoista on tärkeää uudelle työntekijälle ja uusille hallituksen jäsenille. Samalla kannattaa avata järjestön toimintaan kuuluvia tärkeitä verkostoja ja yhteistyökumppaneita.

Yhteyksien rakentaminen on aikaa vievää, ja tieto verkostoista kannattaa aina jakaa uusille työtekijöille ja hallituksen jäsenille.

Suomen Romanifoorumin perehdytyslistaa lähdettiin päivittämään Työturvallisuuskeskuksen perehdytyslistan avulla. Lindberg pitää sitä hyvänä muistilistana paitsi uudelle työntekijälle, myös perehdyttäjälle itselleen. Listasta löytyi paljon oleellista, mutta lisäksi on hyvä käydä läpi järjestön toimintasuunnitelma ja vuosikello sekä hankkeen osalta hankesuunnitelma.

Perehdytyskäytäntöjen päivittäminen osoitti, että perehdytykselle tulisi rauhoittaa vähintään viikko, jonka aikana keskittytään vain perehdytykseen. Uusi työntekijä kannattaa vastuuttaa perehdymään materiaaliin itsenäisesti ja kysymään sisältöön liittyen tai kertomaan, jos materiaalista puuttuu jotain. Kattavakaan materiaali ei yksin riitä, vaan Lindberg pitää tärkeänä dialogisuutta. Keskustelusta nousee aina esille sellaista, mitä ei materiaalista välttämättä löydy.

Perehdytysmateriaalin kehittämisen yhteydessä päivitettiin myös uuden hallituksen perehdytyskäytäntöjä. Romanifoorumissa ollaan huomattu, että työntekijöiden ja hallituksen yhteistyö ja luottamus vahvistuvat perehdytyksen myötä. Samalla tiedonkulku ja viestintä tehostuvat. Mitä enemmän luottamusjohto tietää asioista, sitä paremmin he voivat viestiä ulospäin järjestön toiminnasta. Toiminnan tunteva hallitus on myös työntekijöiden etu.

Romanifoorumin vinkit perehdytyskäytäntöjen kehittämiseen:

  • Voi olla kätevämpää laatia perehdytysmateriaali sähköiseen muotoon, jolloin eri toimijat pääsevät helposti tutustumaan siihen. Sähköisen materaalin suhteen tulee huolehtia riittävästä tietoturvasta.
  • Jotta materiaali pysyy ajantasalla, kannattaa sopia, kuka huolehtii päivityksistä.
  • Dialogisuus kuuluu perehdytykseen. 
  • Uuden työntekijän kohdalla hatarakin kokonaiskuva järjestön toiminnasta helpottaa työskentelyä.
  • Perehdytys on tärkeää myös hallituksen jäsenille. 
  • Järjestön hallituksen jäsenet ovat omassa toimintaympäristössä viestinviejiä. Mitä paremmin yhdistyksen arvot on sisäistetty, sitä helpompi viestiä on viedä eteenpäin.

Suomen Romanifoorumin kehittämishanke toteutettiin osana Siviksen Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä -hanketta.


Työkaluja perehdytyksen tueksi

Työturvallisuuskeskuksen perehdyttämisen tarkistuslista
Työturvallisuuskeskus: Keskustelukysymyksiä työpaikalle