Osaaminen tukee työhyvinvointia

Kokemus muiden arvostuksesta ja oman työn asiantuntijuudesta on jokaisessa työssä tärkeää. Riittävä osaaminen ja kyky tunnistaa omat taidot motivoivat kokeilemaan uutta ja saavuttamaan onnistumisia. Osaaminen koostuu tiedoista, taidoista ja asenteesta ja on yksi työhyvinvoinnin tärkeimmistä tukipilareista.

Jokaisessa työssä tulee eteen tilanteita, jotka vaativat perehtymistä ja uudenlaisia ratkaisumalleja. Näitä ovat esimerkiksi uusien ohjelmistojen käyttöönotto tai uusien sisältöjen omaksuminen. Ilman riittävää perehdytystä työn omaksuminen on haastavaa, mutta oppiminen vaatii myös motivaatiota.

Jos työn perusedellytykset, kuten sopiva kuormittavuus, selkeät odotukset ja palaute ovat kunnossa, on työntekijän motivaatiokin usein kohdillaan.

Osaamisen jakamisen merkitys korostuu järjestöissä ja muissa asiantuntijaorganisaatioissa, joissa työtehtävät vaativat laaja-alaista osaamista. Se ei tarkoita, että kaikki opettelisivat samat asiat, vaan tärkeintä on kehittää yhteistyötä ja hyödyntää monipuolisesti eri työntekijöiden osaamista. Erinomainen tapa siihen on parityöskentely.

Työntekijän kokemusta omasta osaamista on hyvä käydä säännöllisesti läpi kehitys- ja palautekeskusteluissa. Joskus on hyvä tarkastella osaamista myös laajemmin koko työyhteisön tasolla. Osaamiskartta antaa viitteitä siitä, onko organisaatiossa osaamisvajetta jonkin strategisesti merkittävän aihepiirin hallinnassa ja hyödynnetäänkö olemassa olevaa osaamista riittävästi. Strategisten painopisteiden rinnalla tulisi aina kulkea henkilöstöstrategia: millaiset ovat tämänhetkiset henkilöstö- ja osaamisresurssimme ja mitä strategian toteutuminen vaatii henkilöstön osaamiselta.

Osaamista ylläpitävät:

  • Perehdytys uusiin työtehtäviin.
  • Monipuolinen työ ja vaihtelevat työtavat.
  • Riittävän haastava, mutta ei kuitenkaan jatkuvasti osaamisen äärirajoilla oleva työ.
  • Osaamisen jakamiseen tähtäävät työtavat työpaikalla.
  • Osaamisen säännöllinen tarkastelu ja yhteinen kehittämisen suunnittelu.