Projektimainen työ

Projektimainen työ on monissa järjestöissä arkea. Projektityössä erityisiä kuormitustekijöitä ovat tiivis tahti, projektin hallinta, jatkuvuuden epävarmuus ja moniosaamisen vaatimukset. Kaikki nämä vaikuttavat työntekijöiden jaksamiseen.

Keskeistä projektimaisen työn hallinnassa on suunnitelmallisuus, mutta toisaalta myös joustavuus – lopputulos näyttää harvoin juuri siltä kuin alkuperäisessä suunnitelmassa lukee. Projektityöskentely tapahtuu usein tiimeissä, minkä vuoksi yhteisten pelisääntöjen ja työnjaon täytyy olla selkeitä. Projektin hallinnointia ja koordinointia auttaa, kun yksi henkilö on siitä selkeästi vastuussa. Kysyimme Työterveyslaitoksen erikoistutkija Minna Janhoselta, mikä auttaa hallitsemaan projektiluontoista työtä.


Mitä erityispiirteitä projektimaisessa työssä on, erikoistutkija Minna Janhonen?

Projektityö on luonteeltaan syklistä: joskus on hiljaisempaa, joskus hyvinkin kiireistä. Aikaa kannattaa käyttää tutustumiseen sekä yhteisistä toimintatavoista ja johtamiskäytännöistä sopimiseen, sillä projekteihin osallistuu usein työntekijöitä useista eri organisaatioista. Kaikilla on erilaiset tavat toimia ja usein monta projektia yhtä aikaa käynnissä. Yhteistyö muiden organisaatioiden kanssa avaa usein aivan uusia näkökulmia! Selkeät työtehtävät ja prosessin selkeä elinkaari helpottavat työn hahmottamista, ja tiimityö työmuotona innostaa monia.

Kenelle projektityö sopii?

Pelkkä asiantuntemus ei riitä, vaan projektityöntekijän on sovittava työyhteisön kulttuurin ja arvoihin. Lisäksi projektityössä tarvitsee joustavaa asennetta, priorisointikykyä, organisointitaitoa sekä itsensä johtamisen taitoa. On ymmärrettävä omat rajansa ja kyettävä tarvittaessa myös sanomaan ei. Esimiehen on kyettävä antamaan työntekijöille vapauksia oman työnsä suhteen. Joitakin ihmisiä projektityö kuormittaa, toiset nauttivat siitä.

Mitä riskitekijöitä liittyy projektityössä jaksamiseen?

Päällekkäisten projektien hallinta vaikuttaa väistämättä jaksamiseen. Toisille se sopii paremmin kuin toisille, mutta liian monta projektia kerralla suurentaa kuormittumisriskiä. Yllätyksiä tulee projektityössä usein, eli joustamismahdollisuus pitää olla. Aikataulujen yhteensovittaminen voi olla hankalaa. Määräaikaiset työsuhteista johtuva epävarmuus voi myös vaikuttaa jaksamiseen.

Mikä helpottaa projektityössä jaksamista?

Vastuiden sopiminen ja niissä pysyminen helpottavat työskentelyä. Oikea-aikaiseen tiedonkulkuun ja sisäisen viestinnän käytäntöihin tulee kiinnittää huomiota. Yhteisöllisyyteen ja tiimityöhön panostaminen motivoi monia. Yhteisistä tapaamisista ja aikatauluista kannattaa pitää kiinni alusta asti. Erityisesti johtamiskäytäntöjen on oltava kunnossa ja projektin vetäjän tarvittaessa tavoitettavissa. Se, että organisaation muut toiminnot tukevat projektia, on tärkeää.

Miten määräaikaiset työsuhteet vaikuttavat työhyvinvointiin?

Vakituista henkilökuntaa ja määräaikaisia työntekijöitä tule kohdella keskenään yhdenvertaisesti. Tämä on myös osa työnantajakuvaa eli sitä, millaisena työnantaja näyttäytyy ulkopuolisen silmin. Jos projekti saa jatkoa, tyytyväinen työntekijä jatkaa mieluusti työssään eikä työnantajan tarvitse käydä läpi uutta rekrytointi- ja perehdytysprosessia. Toinen merkittävä asia on osaamisen siirtäminen projektin ja muun organisaation toiminnan välillä. Vastakkainasetteluja vältetään ja tulokset on helpompi jalkauttaa, jos ottaa myös vakituisia työntekijöitä mukaan projekteihin.


Vinkkejä projektimaisen työn hallintaan

valokuva: ikoni työkalupakki

Työturvallisuuskeskus: keskustelukysymykset työpaikoille
Työterveyslaitos, Mikael Sallinen: Miten hanketyössä pidetään intoa yllä.