Miten hallita työkuormitusta

Jokaisen työssä on fyysisiä, henkisiä ja sosiaalisia kuormitustekijöitä. Työn kuormittavuus riippuu paitsi omista työnhallinnan taidoista, myös työympäristöstä ja työyhteisöstä. Työnhallintataidot kehittyvät, kun kuormitustekijöitä on sopivasti, mutta ei liikaa. Esimerkiksi työn vaihtelevuus voi sekä kuormittaa että motivoida.

Haitalliseksi työkuormitus muuttuu, kun siitä tulee pitkäkestoista; pitkäkestoinen kuormittuneisuus puolestaan altistaa työuupumukselle. Mahdollisia kuormitustekijöitä ovat mm. liiallinen työmäärä, liian haastava työ, pitkät työpäivät ja liian lyhyt palautumisaika. Kuormittumiseen vaikuttavat yksilölliset tekijät, kuten elämäntilanne, ikä ja fyysinen kunto. Siinä missä matkatyö rasittaa toisia, toisia se virkistää.

Työkuormitusta voi hallita huolehtimalla riittävästä palautumisesta, arvioimalla omaan työhön liittyvää osaamista ja tavoitteita säännöllisesti sekä kehittämällä työyhteisön vuorovaikutusta. Tunnetta siitä, että pystyy hallitsemaan omaa työkuormaansa, auttavat suunnittelu, priorisointi, toimivat käytännöt ja tarpeellisten taitojen, kuten IT-taitojen hallinta. Yllättävillekin työtehtäville kannattaa varata aikaa.

Työpaikan tasolla työkuormituksen hallinta vaatii säännöllistä seurantaa. Työhyvinvointiin ja osaamiseen liittyvät antavat yleiskuvan työyhteisön tilanteessa. Yksityiskohtaisemmin asiaa voi käsitellä säännöllisesti kehityskeskusteluissa tai niiden välillä osana normaalia esimiestyötä. Haitallista työkuomitusta tulee ensisijaisesti yrittää ehkäistä tunnistamalla mahdollisimman varhain kuormittumiseen johtavia tekijöitä. Vastuu työkuormituksesta huolehtimiselle on yhteinen: siitä vastaavat yhdessä esimies, työntekijä itse sekä koko työyhteisö.

Järjestötyössä tyypillisiä kuormitustekijöitä ovat

  • Kiire ja ennakoimattomuus
  • Itsenäinen työ (sosiaalisen tuen puute)
  • Epäselvät tavoitteet omalle työlle
  • Hajautetut työyhteisöt
  • Asiakastyö
  • Matka- ja viikonlopputyö
  • Epävarmuus tulevaisuudesta

Välineitä työkuormituksen hallintaan

Työsuojeluhallinto: Työn kuormituksen hallinta

Työturvallisuuskeskus: Mobiilin työn työhyvinvointikartoitus