Luottamusjohto esimiehenä

Luottamusjohdon ja toimihenkilöiden yhteistyö

Järjestön johtaminen luottamusjohdon ja toiminnallisen johdon yhteistyönä tekee järjestöorganisaatioista erityislaatuisen. Myös hallituksen rooli työnantajana poikkeaa muiden alojen organisaatioista. Luottamusjohto toimii toiminnanjohtajan esimiehenä, ja mikäli järjestöllä ei ole toiminnanjohtajaa, myös muiden palkattujen työntekijöiden. Vaikka hallitus toimii yhdessä työnantajana, esimies tulee erikseen nimetä hallituksen jäsenten keskuudesta. Yleisimmin esimiehenä toimii hallituksen puheenjohtaja.

Toimiva yhteistyö hallituksen ja toimihenkilöiden välillä edellyttää selkeästi määriteltyjä tehtäviä ja vastuita sekä luottamusta osapuolten välillä. Yhdistyslaki käsittelee vain vähän luottamusjohdon toimimista työnantajana. Sen sijaan työehtolaki sekä esimerkiksi työsuojelulaki koskevat järjestötyöpaikkojen palkattuja työntekijöitä samalla tavalla kuin muillakin työpaikoilla. Osassa järjestöistä hallintosääntö määrittelee tarkasti vastuualueet, mutta toimintatavoista voi silti olla hyvä laatia yhteiset pelisäännöt. 

Jotta kaikki voivat toteuttaa esimiesrooliaan mahdollisimman hyvin, tulee viestien ja tehtävänantojen kulkea hallituksen ja toimihenkilöiden välillä aina toiminnanjohtajan kautta. Esimies voi hoitaa tehtäviään vain silloin, kun hänellä on riittävästi tietoa esimerkiksi alaisten työkuormituksesta, työajan käytöstä ja osaamisesta. Tutustuminen toisten tehtäviin, asiantuntijuuteen ja odotuksiin lisäävät aina toisten huomioimista ja sujuvampaa yhteistyötä, ja samalla hallitus saa tietoa päätöksenteon tueksi.

Vinkkejä luottamusjohdon ja toimihenkilöiden yhteistyön edistämiseksi:

 • Kirjatkaa ylös yhteydenpidon pelisäännöt eri toimijoiden välillä.
 • Määritelkää yhdessä, mitä esimiehenä toimiminen tarkoittaa ja vaatii eri osapuolilta.
 • Ideoikaa yhdessä, millä tavoin luottamusjohto voisi jakaa asiantuntijuuttaan järjestöön.
 • Ottakaa tavaksi järjestää epämuodollisempia tilaisuuksia, joissa luottamusjohto ja toimihenkilöt tapaavat.
 • Pysähtykää säännöllisesti suunnittelemaan myös hallituksen osaamisen tukemista, luottamushenkilöiden kuormituksen ehkäisemistä ja työmotivaation edistämistä.

Hallitus työnantajana ja esimiehenä

Satakunnan järjestöyhteistyöryhmä JYTRY:n jäsenet laativat huoneentaulun työnantajana toimiville hallituksille. Tauluun on kerätty työntekijöiden toiveita ja odotuksia esimiestyölle sekä hallituksen ja toimihenkilöiden väliselle yhteistyölle. Taulua voi vapaasti hyödyntää.

 1. Hallituksen tulee tuntea yhdistyksen tarkoitus ja toiminta sekä työntekijät ja työyhteisön tehtävät.
 2. Jos hallitustyöskentely, työnantajana toimiminen tai esimiestyö eivät ole uusille jäsenille ennestään tuttua, osaamista kannattaa vahvistaa koulutuksella.    
 3. Hallituksen keskeisin tehtävä on tulevaisuuden suunnittelu ja toiminnan seuranta. Jotta tässä tehtävässä onnistutaan, tulee hallituksen jäsenten olla aidosti kiinnostuneita toiminnan sisällöistä.
 4. Hallituksen jäsenen toiminnan tulee ajaa koko jäsenistön etua.
 5. Toimiva yhteistyö hallituksen, toiminnanjohtajan ja työntekijöiden välillä vaatii säännöllisiä tapaamisia. Välillä kannattaa tavata myös virallisten kokousten ulkopuolella esimerkiksi Tyhy-päivissä tai pitämällä yhteisiä aivoriihiä.
 6. Kun yhteisessä kehittämistyössä uskalletaan antaa tilaa uusille ideoille ja kasvulle, saadaan muutkin innostumaan ja toiminta aidosti kehittymään.  
 7. Hyvä hallitus on reilu ja ammatillinen.
 8. Työntekijät kaipaavat luottamusta, arvostusta ja palautetta omasta työstä. Miten meillä kuullaan, kuunnellaan ja kiitetään työntekijöitä? 
 9. Järjestön tai yhdistyksen työntekijän työssä on huomioitava työehtosopimuksen toteutuminen. Työn arvostusta osoittaa työn vaatimuksia vastaava palkka.
 10. Yhteistyötä edistää kaikille osapuolille turvattava työrauha.
 11. Säännölliset ja onnistuneet kehityskeskustelut selkeyttävät työntekijän roolia ja vievät toimintaa eteenpäin.