Sivis utbildar organisationsaktörer 

Studiecentralen Sivis utbildar organisationsaktörer, t.ex. personer som planerar, förverkligar, utvecklar och leder utbildningsverksamheten i sina egna organisationer samt verksamhetschefer, informatörer, organisationsaktiva och frivilliga. Vi producerar också tryckt och nätbaserat material som kan utnyttjas både för självstudier och i organisationsutbildning.  

Den utbildning som Sivis erbjuder sina medlemsorganisationer är indelad i tre studiestigar: utbildarkunnande, organisationskunnande och digitalt kunnande. Utöver de utbildningar som ingår i Sivis årligen fastslagna utbildningsutbud arrangerar vi även pop up -utbildningar om aktuella teman som berör organisationsvärlden. Vi erbjuder också Sivis medlemsorganisationer möjligheten att beställa skräddarsydda utbildningar om olika teman utgående från organisationens egna behov. 

Önskar du få information om Sivis utbildningar direkt till din e-post? Beställ då vår finskspråkiga nättidning SivisNYT som nyhetsbrev. I den hittar du tidsenlig information om våra utbildningar och om andra aktuella teman som berör organisationsutbildning. Förutom information om de utbildningar som Sivis anordnar innehåller vår utbildningskalender information om de utbildningar som medlemsorganisationerna förverkligar i samarbete med Sivis. 

Sivis stöder organisationsutbildning 

Sivis handleder pedagogiskt och stöder finansiellt den vuxenutbildning som Sivis medlemsorganisationer förverkligar. Det finansiella stöd som Sivis tilldelar medlemsorganisationernas utbildningar härstammar från Undervisnings- och kulturministeriets statsandel till fritt bildningsarbete. Finansiellt stöd kan ansökas för följande kategorier: 

  • studieperioder 
  • studiecirklar 
  • yrkesinriktad fortbildning 

En studieperiod är grundenheten för studier som omfattar t.ex. en kurs eller en föreläsning med ett specifikt tema. Studieperioden leds av en ansvarig utbildare, innehållet i studieperioden, undervisnings- och studiemetoderna, sätten att bedöma lärandet och studieatmosfären stöder studieplanens mål och är i linje med varandra. En undervisningstimme är minst 45 minuter lång. 

I en studiecirkel möts en liten grupp människor för att lära sig något tillsammans – av eget intresse och av fri vilja. Studiecirkeln bör ha en utsedd ledare, men gruppen har stor frihet att själv utforma målsättningarna, studierna och arbetssättet. 

Yrkesinriktad fortbildningär utbildning som kompletterar grundläggande yrkeskunskaper. Målet med utbildningen är att höja deltagarnas yrkeskunnande. 
 
Utöver dessa anordnar Sivis utbildning som är förknippad till den projektverksamhet som Sivis bedriver. 

Sivisverkko 

Sivis satsar aktivt på att utveckla organisationsutbildningens kvalitet då det gäller planering, förverkligande, utvärdering och utvecklande av utbildning. Som en del av detta kvalitetsarbete har vi utvecklat Sivisverkko, som samtidigt utgör det verktyg genom vilket medlemsorganisationerna ansöker om finansiellt stöd för den organisationsutbildning som de förverkligar i samarbete med Sivis.

Om du önskar svenskspråkig handledning beträffande organisationsutbildning, ansökan om finansiellt stöd för organisationsutbildning eller användningen av Sivisverkko, vänligen kontakta Annika Tahvanainen-Jaatinen.