SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Ennakoi tulevaisuutta ja tunnusta vapaaehtoisten osaamista uusien työkalujen avulla

pe 12. maaliskuuta 2021 07.00.00

Opintokeskus Sivis on julkaissut uusia tulevaisuustyökaluja järjestöjen ja yhdistysten käyttöön. Työkalujen avulla tulevaisuutta voi ennakoida niin yhdistyksen, vapaaehtoisten, lähimpien sidosryhmien kuin koko yhteiskunnankin näkökulmasta. 

– Ennakointi on tulevaisuustyötä ja ajattelua. Sen avulla voidaan saada tietoa mahdollisista vaihtoehtoisista tulevaisuudennäkymistä, valita niistä toivottu tulevaisuus ja suunnitella, miten siihen päästään, Siviksen asiantuntija Marion Fields selventää. 

Järjestön ja yhdistyksen toimintaan vaikuttavat monien ihmisten ja ryhmien käsitykset tulevaisuudesta sekä yhteiskunnan muutokset. Uusi ennakointityökalu lähteekin liikkeelle verkostoista ja tarkastelee järjestöä tai yhdistystä verkostonsa keskipisteenä. 

Eri toimijoilta kerätään tietoa esimerkiksi keskustelukorttien avulla ja saatua tietoa yhdistetään. Näin saadaan käsitys organisaation tulevaisuudesta ja siitä, miten pitäisi toimia. 

– Eri toimijoita pohditaan siitä näkökulmasta, että miten tärkeitä ne ovat yhdistykselle, ja toisaalta, miten kiinnostuneita nämä toimijat ovat yhdistyksen toiminnasta, Fields kertoo. 

Fields uskoo, että uudelle työkalulle on yhdistyksissä ja järjestöissä juuri nyt kysyntää. 

– Siviksen viime vuonna toteuttamassa osaamistarvekyselyssä selvisi, että ennakointiosaamisen tarve on järjestökentällä kasvussa. Vuonna 2018 vastaajista 41 prosenttia koki ennakoinnin osaamistarpeeksi, kun vuonna 2020 osuus oli jo 63 prosenttia. 

14 tulevaisuustaitoa vapaaehtoistoimintaan 

Vapaaehtoisten tulevaisuustaitoihin liittyvän osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen on myös tarjolla uutta materiaalia. Tulevaisuustaitomalli nostaa esiin 14 taitoa, jotka ovat nyt ja tulevaisuudessa tärkeitä vapaaehtoisille kaikkialla Euroopassa.  

– Nämä 14 eurooppalaista tulevaisuustaitoa kerättiin eurooppalaisessa Future Skills For Volunteering -hankkeessa. Taidot valikoituivat siten, että 10 kumppanimaassa keräsimme erilaisia taitoja esimerkiksi järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa koskevista tutkimuksista. Näistä esiin nousi 14 taitoa, jotka esiintyivät lähes kaikissa kumppanimaissa, kertoo Fields. 

Tulevaisuustaitomalli ohjaa pohtimaan näiden 14 taidon osaamista ja tarjoaa materiaalia osaamisen tunnustamiseen. Yhdistys voi myöntää vapaaehtoiselle osaamistodistuksen ja osaamismerkkejä valmiita pohjia hyödyntämällä. 

Taitoja vapaaehtoistyöhön lisäksi myös työelämään 

Fields kertoo, että taidot on valittu vapaaehtoistoimintaa silmällä pitäen, mutta samat taidot ovat kysyttyjä myös työelämässä.

Maailman talousfoorumi on listannut tulevaisuuden työelämätaidoiksi esimerkiksi kriittisen ajattelun, ongelmanratkaisutaidot ja digitaidot. Nämä taidot ovat mukana myös tulevaisuustaitomallissa. 

Vapaaehtoisille myönnettävistä Tulevaisuustaitaja- ja Tulevaisuusmestari-osaamismerkeistä on ollut konkreettista hyötyä työmarkkinoilla. 

– Pilottivaiheessa muutama italialainen nuori työllistyi osaamismerkkien avulla. He olivat pohtineet tulevaisuustaitojaan, kuvailleet niitä ja saaneet osaamismerkit. Rekrytointitilanteessa he toivat tämän osaamisen esille ja saivat työn. 

Tutustu uusiin materiaaleihin Siviksen verkkosivuilla: Tulevaisuustyökaluja järjestötoimintaan

Tulevaisuustyökalut kehitettiin Erasmus+-rahoitteisessa Future Skills For Volunteering -hankkeessa.

Teksti: Carolina Rebhan