SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Digi- ja markkinointitaitoja sekä hyvinvointia – Kolme esimerkkiä Kaikkien-mallista

ma 14. joulukuuta 2020 18.06.00

Kansalaisen perustaidot -hankkeessa kehitetty Kaikkien-malli on päässyt tämän syksyn aikana käytännön testausvaiheeseen. Kokeilukoulutuksista on saatu hyvää palautetta ja koulutusmallille on selvästi aitoa kysyntää ja käyttöä.  

Kaikkien-malli soveltuu monenlaiseen ryhmämuotoiseen oppimiseen. Mallin avulla voi tuottaa vaikuttavan oppimisprosessin järjestökentän, vapaan sivistystyön ja muodollisen koulutusasteen piirissä. 

Kaikkien-malli tukee ja inspiroi ryhmämuotoisten koulutusten toteuttajia, mutta mallin keskiössä on oppija. Mallissa lähtökohtana uuden oppimiselle on oppijan omien vahvuuksien tunnistaminen. Sen avulla oppijoita myös tuetaan yksilöllisten tavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa. 

Kaikkien-malli on kehitetty Siviksen ja Kansanvalistusseuran yhteisessä Kansalaisen perustaidot -hankkeessa. Mallia on testattu tänä syksynä kolmen koulutuskokeilun kautta. Ne ovat vahvistaneet ajatusta, että malli skaalautuu ja soveltuu myös etäkäyttöön.  

Kansalaisen perustaidot -hanke päättyy vuodenvaihteessa, mutta Kaikkien-malli jatkaa hyvin alkanutta matkaansa. Mallin käyttö jatkuu ensi vuonna useissa eri organisaatioissa.  

Hyvinvointia äideille 

Hyvinvointia arkeen lapsen kanssa -pilottikoulutuksessa äideillä oli mahdollisuus pysähtyä pohtimaan omaa hyvinvointiaan yhdessä vertaisryhmän kanssa. 

Äitiyden tuoma elämänmuutos on valtava. Vauva tarvitsee ympärivuorokautista hoivaa ja äidin omat tarpeet jäävät helposti taka-alalle. Äidit saattavat myös kokea yksinäisyyttä. 

Helsingin Kulttuurikeskus Stoassa kokoontuneessa ryhmässä oli mukana kantasuomalaisia ja maahanmuuttajataustaisia äitejä ja heidän lapsiaan. Koulutus toteutettiin yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piirin kanssa. 

Ryhmään osallistuneita äitejä tuettiin tiedostamaan, mistä he nauttivat elämässään ja minkä he toivoisivat olevan toisin. Jokainen osallistuja valitsi yhden asian, jota haluaa tuoda enemmän elämäänsä. Esiin nousseita asioita olivat muun muassa lepo, liikunta, läheisten tuki ja ystävien seura.  

Kaikkien-mallissa oleellista onkin löytää oma, konkreettinen tavoite, jota edistää koulutuksen aikana. Vaikka pysyvän muutoksen toteuttaminen vaatii aikaa, vertaisryhmässä voi saada merkittäviä oivalluksia ja tukea muutoksessa onnistumiseen. 

Kaikkien-mallissa on tärkeää myös kunnioittava kohtaaminen.  

– Koulutuksessa mukana olleet tunsivat tulleensa nähdyiksi ja kuulluiksi. Ja kaikilla oli tilaa ryhmässä, toteaa MLL:n Perhehaavi-hankkeen hankevastaava Nadia El-Radhi tyytyväisenä. 

Erilaisista taustoista huolimatta osallistujat löysivät elämästään paljon yhteistä. Kaikki myös toivoivat, että ryhmä jatkuisi.  

Lue lisää blogista

Digitaitoja koululaisten vanhemmille 

Kodin ja koulun välinen yhteistyö tapahtuu pitkälti verkossa Wilman välityksellä. Myös koululaiset tekevät ja tallentavat koulutyönsä enenevässä määrin digitaalisesti. Riittävätkö kaikkien vanhempien digitaidot lastensa koulunkäynnin tukemiseen?  

Koululaisten vanhempien digihaasteita pyrittiin ratkaisemaan Helsingissä sijaitsevan Koskelan ala-asteen koulun kanssa toteutetussa koulutuksessa. Koulutuskokeilun teemana oli Koululaisen hyvä arki. Siihen osallistui somalin- ja arabiankielisiä huoltajia. Koulutuksen tavoitteina oli vahvistaa yhteydenpitoa huoltajien ja koulun välillä sekä lisätä heidän valmiuksiaan tukea lapsiaan koulunkäynnissä.  

Koulutus keskittyi digitaitojen kehittämiseen, mutta luku- ja kirjoitustaitoakin harjoitettiin. Osallistujat tutustuivat innolla lastensa portfolioihin ja Wordin syventävään lukuohjelmaan Microsoft o365 edu:ssa. Osallistujista tuli myös taitavia Teams-videokokoustajia. Koulutuksen päättyessä kaikki osasivat kirjautua Wilmaan ja ymmärsivät, mihin kaikkeen Wilmaan käytetään. 

Koulutuksessa pohdittiin myös laajemmin, miksi koulu on tärkeä lapsille ja kuinka vanhemmat voivat parhaiten tukea lastensa koulunkäyntiä. Jotkut vanhemmat kaipasivat itselleen lisää koulutusta, jotta voisivat tukea enemmän lapsiaan. Osallistujat nauttivat selvästi Kaikkien-mallin koulutuksesta ja toivoivat sille jatkoa. 

– Todella tärkeä ja mielekäs koulutus, totesi Koskelan ala-asteen koulunjohtaja Milja Mäntynen kiitellessään Kansalaisen perustaidot -hanketiimiä. 

Lue lisää blogista

Digimarkkinointitaitoja yrittäjille  

Digiä ja tukea yrittäjille -markkinointikurssin tavoitteena oli innostaa ja tukea Vaasan yksin- ja pienyrittäjiä ottamaan uusia digimarkkinointialustoja ja -kanavia haltuun.  

– Koska yritysten toimintaympäristö on nyt ja tulevaisuudessa verkossa, edellyttää tämä yrittäjiltä uusia digitaitoja, totesi kurssin kouluttaja Klaus Salonen

Kurssin sisältö suunniteltiin vastaamaan osallistujien tarpeita. Tarpeet kartoitettiin alkukyselyllä. Osallistujat myös valitsivat itselleen yhden konkreettisen tavoitteen toteutettavaksi koulutuksen aikana. 

Kurssilla pohdittiin yrityksen nettisivustoa: miten asiakkaat löytävät sivut, miten niitä voi kehittää, ja millaiset niiden pitäisi olla, jotta kävijä ei siirtyisi kilpailijan sivuille. Kurssilla käsiteltiin myös sähköpostimarkkinointia. Ja tietosuoja-asiatkin herättivät keskustelua. Kurssin muita aiheita olivat markkinointisuunnitelma ja tyyliopas sekä some- ja hakukonemarkkinointi. 

Osallistujat kokivat saaneensa koulutuksesta välitöntä hyötyä oman yrityksensä digimarkkinointiin. Moni osallistuja toteutti ensimmäisen markkinointikampanjansa sähköpostilla tai somessa tai aloitti yrityksen verkkosivuston kehittämisen kurssin aikana. 

Koulutus järjestettiin yhteistyössä Rannikko-Pohjanmaan yrittäjien ja Digi- ja väestötietoviraston kanssa.   

Lue lisää blogista

Kaikkien-malli

Teksti: Anna Grant