SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

TULOS tuo tuloksia työyhteisöihin

ti 12. marraskuuta 2019 08.20.00

Lokakuussa alkanut kaksivuotinen Tulevaisuuden Osaajaksi (TULOS) -hanke keskittyy osaamisen johtamiseen järjestötyöpaikoilla ja pienissä yrityksissä.

Hankkeessa tuotetaan osaamiskartoitustyökalu järjestöjen ja pienten yritysten käyttöön. Työkalun tarkoituksena on tukea strategisten tavoitteiden toteutumista.

Opintokeskus Siviksessä hankkeesta vastaavat asiantuntijat Heidi Ristolainen ja Riitta Tervasmäki.

– Työkalun avulla ei haluta osoittaa tämän hetken osaamisen puutetta vaan ennemminkin haastaa järjestöt katsomaan tulevaisuuteen ja suunnittelemaan osaamista ja sen kehittämistä pitkällä tähtäimellä, Heidi Ristolainen kertoo.

Hankkeessa kehitettävä työkalu tukee osaamisen johtamista ja osaamisen kartoitus on yksi osa sitä, mutta kyse on johtamisesta laajemminkin. Kartoituksen tuloksesta voi olla hyötyä esimerkiksi rekrytoinnissa, kun sen avulla selviää, millaista osaamista uusilta työntekijöiltä halutaan.

Osaaminen vastaamaan tulevaisuuden tarpeita

Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä pitää seurata ympärillä olevia tapahtumia sekä yksilöiden että yhteisöjen näkökulmasta. Ympäristöstä nousee koko ajan uusia osaamistarpeita.

– Osaamisen johtamisessa on kyse paitsi tämän hetken henkilöstön osaamisen ylläpitämisestä, mutta myös esimerkiksi perehdytyskäytännöistä ja rekrytoinneista, Ristolainen sanoo.

– Osaamisen johtaminen liittyy siihen, että tunnistetaan osaaminen yksilötasolla ja koko yhteisön tasolla. Osaamisen tunnistaminen on usein hyvin myönteistä työntekijälle itselleen. Kokemus siitä, että osaaminen on riittävällä tasolla, on merkittävä työhyvinvoinnin ylläpitäjä, Tervasmäki täydentää.

Organisaation strategia kivijalkana osaamisen kehittämisessä

Siviksen toiminnassa painotetaan yhä enemmän osaamisperustaista ajattelua ja esimerkiksi koulutussuunnittelu on menossa osaamisperustaisuuden suuntaan.

Oleellista on pohtia koko järjestön toimintaa osaamislähtöisesti, jolloin kiinnostuksen kohteena on erityisesti se, miten järjestön toimintaan saadaan entistä osaavampia ja kyvykkäimpiä toimijoita, kuten vapaaehtoisia. TULOS tuo järjestötyöhön näitä osaamista painottavia näkökulmia.

Strategia toimii kivijalkana, kun organisaation osaamista ryhdytään kehittämään tulevaisuuslähtöisesti. Strategian kautta pohditaan, mitä organisaatiossa tavoitellaan ja millaista osaamista tavoitteiden saavuttaminen vaatii.

Heidi Ristolainen kertoo, että osaamiseen on syytä suhtautua ennakoivasti, sillä osaamisen kartuttaminen ja uuden osaamisen saaminen työpaikkaan ei tapahdu hetkessä.

– Järjestötyöpaikoilla on tarve vahvistaa omia toimintaedellytyksiä ja omien vahvuuksien tunnistamista. Osaamisen kehittäminen on tässä avainasemassa. Osaamisen hankkiminen on hidas prosessi, joten siksi sitä on tärkeää tehdä ennakoivasti. Prosessi kannattaa sen takia tehdä myös strategiaan pohjautuen.

Osaaminen jakoon työyhteisöissä

Siviksen aiemmat hankkeet ja selvitykset osoittavat järjestöjen asiantuntemuksen olevan vahvaa. Tarve ei välttämättä ole niinkään yksilöiden osaamisen vahvistaminen, vaan työyhteisön osaamisen jakamisen käytäntöjen päivittäminen ja yhteistyömuotojen kehittäminen.

– Ihmiset ovat yleensä itsenäisesti todella osaavia, ja he pitävät huolta omasta osaamisestaan. Haasteena on se, miten osaamista työyhteisöissä jaetaan. Suurta hyötyä on siitä, kun uudet opit menevät henkilöltä toiselle, Ristolainen sanoo.

TULOS-hankkeessa kehitettävää työkalua pilotoidaan talven aikana yrityksissä ja järjestöissä, joita on lupautunut mukaan yhteensä noin 20 Varsinais-Suomesta ja Etelä-Pohjanmaalta. Pilottiorganisaatioissa testaan osaamismerkkityökalua ja rakennetaan yksilöllinen kehittämisprosessi. Kehittämisprosessit mallinnetaan ja hankkeen lopuksi on nähtävissä erilaisia vaihtoehtoja hyödyntää tuloksia.

– Oleellista on se, mitä tulosten jälkeen tapahtuu, ja millaisia kehittämistoimenpiteitä työpaikoilla tehdään tulosten perusteella. Pelkkä osaamisen kartoitus ei vie organisaatiota eteenpäin. Tavoite on, että tuloksena muodostuu jatkuvaan käyttöön työkalu, jota voi käyttää, vaikka työntekijät tai strategia vaihtuvat, Tervasmäki sanoo.

Ristolainen ja Tervasmäki kertovat odottavansa uteliaina ja innolla mitä TULOS tuo tullessaan ja mitä tuloksia hankkeesta saadaan.

– TULOS on hieman erilainen kuin Siviksen aiemmat hankkeet ja odotankin mielenkiinnolla, mitä asioita hankkeesta nousee esille, Tervasmäki sanoo.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittamassa hankkeessa Opintokeskus Siviksen hankekumppanina on Turun ammattikorkeakoulu, jonka kanssa toteutettiin yhteistyössä myös SoteNavi-hanke.

Siviksen rooli TULOS-hankkeessa painottuu erityisesti osaamiskartoitustyökalun luomiseen, ja Turun ammattikorkeakoululta tulee asiantuntijuutta muun muassa muutosjohtamiseen.

Teksti: Carolina Rebhan
Kuva: Anniina Virta