SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Siviksestä apua järjestöosaamisen kehittämiseen

ti 8. lokakuuta 2019 08.45.00

Yksi Siviksen toiminnan painopisteistä on järjestöosaamisen kehittäminen, johon panostetaan entistäkin enemmän tulevaisuudessa. Sivis tukee jäsenjärjestöjään osaamisen kehittämisessä muun muassa tarjoamalla koulutuksia, verkostoja ja työkaluja.

– Eri tarpeet on tunnistettu osaamistarvekyselyllä, kuuntelemalla jäsenjärjestöjä ja tekemällä omia havaintoja järjestökenttään vaikuttavista tekijöistä, asiantuntija Annika Tahvanainen-Jaatinen kertoo.

Järjestöosaamisella tarkoitetaan sellaista osaamista, jota järjestöillä pitää olla, jotta ne pystyvät toteuttamaan strategiansa vaatimaa, vaikuttavaa toimintaa jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

– Tulevaisuuteen varautumisen aika on entistä lyhyempi, ja vaihtoehtoisia tulevaisuudenkuvia on yhä enemmän. Muutokset tapahtuvat aiempaa nopeammin, joten on tärkeää panostaa sekä tulevaisuuden ennakointiin että nykyisen ydinosaamisen tunnistamiseen ja arvioimiseen sekä osaamisen kehittämiseen, Annika muotoilee.

Kehittämällä osaamistaan järjestö uudistuu sisältäpäin eikä jää nykyisten resurssien vangiksi. Kyse on myös tulevaisuuteen vaikuttamisesta.

– Oman halutun tulevaisuuden määrittelyllä, siihen johtavan polun suunnittelulla ja tarvittavan osaamisen vahvistamisella ja kehittämisellä sekä tällä hetkellä tehdyillä eteenpäin suuntautuneilla valinnoilla ja päätöksillä otetaan aktiivinen rooli oman järjestön tulevaisuuden tekemisessä, Annika toteaa.

Koulutusta jäsenjärjestöjen työntekijöille

Siviksen itse järjestämät koulutukset on suunnattu jatkossa entistä enemmän järjestöjen työntekijöille.

Parhaillaan käynnissä on Tulevaisuustaidot järjestöissä -koulutus, jossa aiheina ovat Tulevaisuuteen varautuminen - trendit ja megatrendit, Tulevaisuuden luominen - skenaariot ja visiointi ja Tulevaisuuden avartaminen - heikot signaalit. Tulevaisuustaidoista järjestetään koulutusta järjestöille jatkossakin.

Suunnitteilla on myös koulutus uudistumiskykyisen järjestön tarpeista.

– Tarpeisiin kuuluu muun muassa tulevaisuuden ennakointi ja järjestöjen muutoskyvykkyystekijöiden tunnistaminen, eli valmiudet muutoksen hallintaan ja uudistuminen osaamisen kehittämisen kautta, Annika kertoo.

Lisäksi tulossa on muun muassa ohjaajakoulutuksia, jotka auttavat järjestöjä tarjoamaan itse yhdistyksilleen koulutusta Siviksen kanssa yhdessä kehitettyjen materiaalien ja koulutusten pohjalta.

Työkaluja yhdistysten käyttöön

Yhdistyksille on Futvol-hankkeessa tulevaisuuden kartoittamisen avuksi luotu ennakointityökalu, jolla vapaaehtoiset voivat selvittää, miltä tulevaisuus näyttää ja samalla auttaa omaa yhdistystään tai järjestöään saavuttamaan tavoitteensa. Työkalu sisältää ohjeet tulevaisuustyöpajojen järjestämiseen ja fasilitointiin.

Lisäksi yhdistyksille tehdään yhdistystoiminnan perusteiden itseopiskelumateriaali. Materiaalia kehitetään parhaillaan Scope-hankkeessa ja sen testaus aloitetaan marraskuussa. Aiheet jakautuvat seuraaviin osa-alueisiin: yhdistyshallinto, varainhankinta, riskien hallinta, taloushallinto sekä viestintä ja vuorovaikutus. Mukaan testaamaan materiaalia voi ilmoittautua tästä.

Kun itseopiskelumateriaali on testattu ja hyväksi todettu, jatketaan Ryhdistä yhdistystä -koulutuksen uudistamista yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa. - Koulutus suunnataan yhdistyksen hallituksessa toimiville, yhdistyksen työntekijöille tai kenelle vain, joka haluaa syventää omaa osaamistaan yhdistystoiminnasta. Yhdistystoiminnan perusteiden itseopiskelumateriaali ja Ryhdistä yhdistystä -koulutus täydentävät ja tukevat toisiaan, Annika toteaa.

Verkostoista vertaisoppimista

Osaamistaan voi kehittää myös Siviksen vetämissä verkostoissa. Niitä ovat Järjestöviestijöiden verkosto, Varsinais-Suomen toiminnanjohtajien ja Satakunnan toiminnanjohtajien verkosto sekä Pienjärjestöjen verkosto yhteistyössä Sosten kanssa.

– Yhteistä verkostoissa on se, että ne kokoavat erilaisten järjestöjen ja yhdistysten työntekijöitä yhteen, tarjoavat paikan omien kokemuksien ja hyvien käytänteiden jakamiseen ja mahdollistavat vertaisoppimisen sekä vertaistuen antamisen ja vastaanottamisen. Yleensä verkostotapaamisissa on ensin alustus ajankohtaisesta teemasta, jonka jälkeen käydään vapaata ja luottamuksellista keskustelua aiheesta, Annika kertoo.

Verkostot ovat avoimia kaikille Siviksen jäsenjärjestöille.

Seuraavat verkostotapaamiset ovat Järjestöviestijöiden verkoston tapaaminen 1.11., Turun seudun toiminnanjohtajien verkostotapaaminen 29.11. ja Satakunnan toiminnanjohtajien verkostotapaaminen 13.1.2020.

Uudet hankkeet käynnistyvät

Tänä syksynä käynnistyy muun muassa VolExpo-hanke, jossa parannetaan vapaaehtoistoiminnan johtajien, ohjaajien ja koordinaattorien osaamista hallinnon, johtamisen, viestinnän ja yhteistyön alueilla. Lisäksi tarjotaan heidän työnsä tueksi ympäri Eurooppaa luotuja ja hyväksi todettuja menetelmiä ja työkaluja.

Luvassa on siis paljon tukea ja vinkkejä järjestöosaamisen kehittämiseen, pysy kuulolla! Ajankohtaisista koulutuksista, verkostotapaamisista, hankkeista ja työkaluista tiedotetaan SivisNYTin ja Siviksen verkkosivujen lisäksi uutiskirjeessä ja sosiaalisen median kanavilla.

Lisätietoja järjestöosaamisen kehittämisestä antaa Siviksen asiantuntija Annika Tahvanainen-Jaatinen, puh. 040 717 7019, annika.tahvanainen-jaatinen@ok-sivis.fi