SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Punainen Risti tarjoaa tulevaisuudessa entistä laadukkaampaa koulutusta

ti 5. helmikuuta 2019 09.55.00

Laadukas koulutustarjonta antaa hyvän kuvan järjestön toiminnasta kuvastaen järjestön toiminnan keskeisiä suuntia ja painopisteitä. Hyvin suunniteltu ja toteutettu koulutus myös lisää koko järjestökentän vaikuttavuutta ja uskottavuutta.

– Laatu on elinehto kolmannen sektorin tulevaisuudelle. Myös rahoittajat vaativat yhä tarkempia selvityksiä esimerkiksi palautteen vaikuttavuuteen liittyen. Tällä hetkellä strategiatyö on paljon pinnalla ja strategiatyö avaa silmiä myös koulutuksen laadun kehittämiseen. On tärkeää miettiä esimeriksi keskustelevatko vanhat koulutukset uuden strategian kanssa, Siviksen asiantuntija Mia Valanne avaa aihetta.

Yhteisellä näkemyksellä eteenpäin

Punaisessa Ristissä ollaan kääritty hihat ja ryhdytty yhteisvoimin koulutuksen laadun kehittämiseen. Helmikuussa 2017 Punaisen Ristin vapaaehtoisille ja jäsenille lähetettiin kysely, jossa selvitettiin heidän näkemyksiään Punaisen Ristin koulutuksen keskeisistä laatutekijöistä. Vastaanottajilta kysyttiin, millaista Punaisen Ristin koulutus parhaimmillaan on. Kyselyllä selvitettiin lisäksi mitä taitoja ja osaamista Punaisen Ristin vapaaehtoistehtävissä juuri nyt erityisesti tarvitaan. Vastauksia saatiin lähes 1500. Vastaajien näkemys oli, että Punaisen Ristin koulutuksen tulee olla ennen kaikkea avointa, vuorovaikutteista, kaikille saavutettavaa, innostavaa, ajantasaista sekä tarpeisiin ja tehtäviin kohdennettua – käytännönläheistä.

Kaikkien vapaaehtoisten tärkeäksi yhteiseksi osaamiseksi nähtiin perusjärjestötietous, erityisesti Punaisen Ristin arvot ja periaatteet toiminnassa. Tämän lisäksi esiin nousivat osaamiset liittyen vuorovaikutustaitoihin, ryhmien ohjaamiseen, autettavien ja avunsaajien kohtaamiseen sekä moninaisuuden edistämiseen vapaaehtoistoiminnassa. Kyselyn tulokset olivat linjassa aikaisempien tulosten kanssa mm. kehittämistyöpajasta vapaaehtoisten koulutusristeilyllä vuonna 2015 sekä osallistavista työpajoista piirien työntekijöiden ja vapaaehtoisten keskuudessa vuonna 2016.

Maaliskuussa 2017 koolle kutsuttiin kehittämisryhmä, joka koostui aktiivista vapaaehtoiskouluttajista ja piirien koulutusvastaavista. Yhtenä fasilitaattorina paikalla oli Siviksen asiantuntija. Ryhmä teki skenaarion pohjalta ja em. kartoituksiin perustuen esityksen vapaaehtoiskoulutuksen perusrakenteesta, jossa kaikki vapaaehtoiset saisivat verkossa tai lähikoulutuksena pikaperehdytyksen järjestöön ja sen vapaaehtoistoimintaan. Lisäksi Sivis ehdotettiin koulutuskokonaisuuksien jakamista pienempiin osiin siten, että kaikille vapaaehtoisille tärkeät ja yhteiset taidot ja osaamiskokonaisuudet olisivat liitettävissä jo olemassa oleviin ja edelleen ylläpidettäviin koulutuspolkuihin, mutta jotka voi toteuttaa tarvittaessa myös erillisinä lyhyinä koulutustilaisuuksina.

– Juuri nyt keskitymmekin vapaaehtoisten koulutuspolkujen rakentamiseen mahdollisimman osaamislähtöisesti. Tämä työ edellyttää vapaaehtoisten rooli-, tehtävä- ja osaamiskuvausten tarkistamista ja jopa uudelleen määrittelyä. Siviksen Laatuopas on ollut erinomainen ja käytännöllinen työkalu meille taito- ja osaamisperustaisten koulutusmoduulien suunnittelussa, kertoo Punaisen Ristin koulutussuunnittelija Sole Noranta.

Punaisen Ristin työntekijöiden keskuudessa koettiin tarvetta koulutusjärjestelmän kehittämiseen. Yhdessä todettiin, että vaikka koulutusta toteutuu paljon, niin peruuntuneita koulutuksia on kuitenkin aivan liikaa. Lisäksi yhteisten pelisääntöjen ja toteutusmallien kirkastamista ja uudistamista kaivattiin. Järjestön koulutuksen suunnittelijoina toimivat eri toimialoista vastaavat suunnittelijat, joiden toimenkuvat sisältävät myös vastuun oman toimialan koulutussisällöistä. Koulutusmääriin ja koulutuksen volyymiin nähden koulutuksen suunnittelun henkilövoimavarat ovat kuitenkin pienet.

– Resurssien rajallisuuden vuoksi juuri onkin tärkeää, että koulutusten suunnittelun ja toteutuksen prosessit ovat mahdollisimman yhdenmukaiset ja linjakkaat, Sole Noranta summaa.

Hyöty heti näkyvissä

Punaisen Ristin koulutusjärjestelmän kehittämisen ohjausryhmä tarttuu parhaillaan erityisesti koulutustoiminnan strategisen johtamisen prosesseihin ja käytäntöihin Siviksen tuella. Siviksen Mia Valanne esitteli ohjausryhmälle työn alussa koulutuksen jatkuvan kehittämisen syklin. Systemaattisuutta koulutuksen laadun kehittämiseen saatiin muokkaamalla syklistä oma Punaiselle Ristille sopiva malli, jonka laajennettu johtoryhmä hyväksyi. Nyt ohjausryhmä työskentelee tavoitteiden saavuttamiseksi jatkuvasti ja tapaa puolivuosittain johtoa ja tarkastelee prosessin kehittymistä.

– On mahtavaa, että meillä on tässä tukenamme toimija, jonka perustehtävänä on järjestöjen koulutuksen sisältöjen ja prosessien laadun kehittäminen, ja jolla on osaamisen lisäksi myös paljon kokemustietoa eri järjestöjen kehittämisprosesseista, Sole Noranta toteaa.

Laatutyössä järjestö voi ottaa pieniäkin askelia, jotka ovat tärkeitä ja merkittäviä. Aina ei tarvitse kerralla laittaa kaikkea kuntoon. Sole Noranta muistuttaa, että kehittämistyössä on erityisen tärkeää keskittyä olennaiseen, kun toimitaan laajalla sektorilla ja toimintamuotoja on valtavasti. Olennaista Punaiselle Ristille oli pohtia, mitä on keskeinen ja kriittinen osaaminen vapaaehtoistoiminnassa juuri nyt. Tähän suuntaviivoja heille antoi järjestön strategia toiminnan painopisteineen. Suomen Punaisella Ristillä on lisäksi lakisääteisiä ja viranomaisyhteistyöhön liittyviä tehtäviä, jotka ovat osa sen perustyötä ja -koulutusta strategiakaudesta riippumatta.

– Koulutuksen suunnittelun perusosaamisen varmistajana Sivis on meille korvaamaton tuki, mutta myös muissa osa-alueissa. Kehittämistyömme keskeiset osa-alueet ovat koulutustarjonnan arviointi ja kehittäminen, vapaaehtoisten tehtäväkuvien ja osaamispolkujen määrittäminen, koulutuskokonaisuuksien jakaminen pienempiin osiin ja osaamislähtöinen suunnittelu, verkkokoulutuksen ja osaamismerkkijärjestelmän kehittäminen sekä koulutuksen hallinnointi- ja raportointijärjestelmän kehittäminen. Käytännössä kaikissa osa-alueissa on Siviksen asiantuntija mukana jossain roolissa ja onneksemme tätä asiantuntemusta ja yhteistyöintoa Siviksestä löytyy, Sole Noranta kiittelee.

Asiantuntija Mia Valanne rohkaisee järjestöjä pysähtymään koulutuksen kokonaissuunnitelman ääreen.

– Olisi hyvä istua yhdessä alas heti aluksi ja lähteä sitten liikkeelle, kun kokonaiskuva on hahmottunut. Liikkeelle voi lähteä aivan pieninkin askelin, mutta on tärkeää hahmottaa koulutuksen kehittämisen kokonaiskuva. Näin kehittämistoimia voidaan tehdä mielekkäässä järjestyksessä ja ne voidaan sitoa järkevästi toisiinsa ilman, että ne jäävät irrallisiksi yksittäisiksi teoiksi. Punaisessa Ristissä on ollut hienoa nähdä, että jatkuvan kehittämisen sykli otettiin hyvin vastaan ja tahtotila koulutuksen kehittämiseen on todella vahva, kuvailee Valanne.

Sivis tekee yhteistyötä koulutuksen laadun saralla tällä hetkellä myös muun muassa Keliakialiiton kanssa. Koulutuksen kokonaiskuvaa alettiin hioa, kun Keliakialiitto työsti opintojaksomalleja Sivisverkkoon. Siviksen asiantuntijat tarttuivat aiheeseen ja yhteistyö alkoi. Koulutuksen laatuun liittyvissä kysymyksissä kannattaa rohkeasti olla yhteydessä Siviksen asiantuntija Mia Valanteeseen.

Teksti ja kuvat: Sanni Olasvuori