SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Hurraa sivistys, keskustelu ja kyky toimia yhdessä!

ti 5. helmikuuta 2019 09.57.00

Opintokeskukset ovat merkittävässä roolissa kansalaisuuden ja edustuksellisen demokratian kehittämisessä.

Opintokeskukset ovat ketteriä ja ajan hermolla. Opintokeskukset antavat ihmisille tietoa, taitoa ja jaksamista järjestötyön tekemiseen.

Olennaisia tehtäviä ovat edustuksellisen demokratian kehittäminen ja kansalaiskasvatus, eli aktiivisen yhteisöllisyyden ja kriittisen keskustelutaidon opettaminen.

Näin opintokeskuksia kuvailevat Opintokeskukset ry:n puheenjohtaja Paula Yliselä ja Vapaa Sivistystyö ry:n puheenjohtaja Björn Wallén.

Yliselän mukaan opintokeskukset tekevät aivan huikeaa työtä edustuksellisen demokratian ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

– Se tapahtuu esimerkiksi kouluttamalla vaikuttajia, opettamalla edustuksellisen demokratian toimintatapoja ja jakamalla tietoa, taitoa ja ymmärrystä kansalaisjärjestöissä toimimiseen, Paula Yliselä sanoo.

Björn Wallén peräänkuuluttaa kansalaisuuskasvatusta. Nykypäivän yhteiskunta on monikulttuurinen, mutta monet muualta tulleet eivät pääse osaksi yhteisöä – ainakaan tarpeeksi nopeasti.

– Kansalaisuus täytyy ikään kuin keksiä uudelleen. Meidän tulisi nähdä, että kansalaisuuteen kasvetaan. Se on prosessi, joka kulkee rinnakkain sivistyksen kanssa, Wallén sanoo.

Opintokeskukset edistävät vuoropuhelua

Opintokeskusten keskeinen tehtävä on vuoropuhelun edistäminen. Järjestöt, ja niissä toimivat ihmiset, tarvitsevat kykyä yhteistyössä toimimiseen. Yksilökeskeisen kuplan sijaan on elettävä yhteydessä muihin, myös eri mieltä oleviin.

– Täytyy osata sopia asioista, ja ymmärtää monia eri näkökulmia. Vaikka elämme yksilökeskeistä aikaa, täytyy löytää yhteinen hyvä, Paula Yliselä sanoo.

Björn Wallénin mielestä vapaan sivistystyön oppilaitokset voisivat tarjota oivallisen areenan kriittiseen vuoropuheluun.

– On opittava hyväksymään, että toiset ovat eri mieltä. Vastakkaisia näkökulmia on kuunneltava ja otettava opikseen.

Opintokeskus Siviksessä tuetaan ihmisten kohtaamista ja vuorovaikutusta koulutuksen kautta.

– Kansalaisjärjestöjen koulutustoiminta voi olla hyvin matalan kynnyksen toimintaa, mikä myös osaltaan luo mahdollisuuksia kohtaamisille ja vuoropuhelulle yhteiskunnassa, Opintokeskus Siviksen toiminnanjohtaja Marita Salo sanoo.

Sivis on ottanut käyttöön SITRA:n Erätauko! -menetelmän rakentavan dialogin toteuttamiseen.

– Koulutamme menetelmän käyttöä jäsenjärjestöille, ja järjestämme itse Erätauko-tilaisuuksia, Salo kertoo.

Opintokeskus Siviksellä on erityisrooli

Opintokeskus Sivis on Suomen suurimpia opintokeskuksia. Jäsenjärjestöjen kirjo on niin laaja, että yhteydet eri kansalaisjärjestöihin ovat merkittävät.

–  Siviksellä on erityinen mahdollisuus toimia laajan jäsenjärjestökentän yhteisenä kehittämisalustana ja kehittämisen tukena. Samalla asiantuntijuutta päästään hyödyntämään yli järjestörajojen, Marita Salo toteaa.

Paula Yliselä näkee Opintokeskus Siviksen foorumina, jossa kansalaisjärjestöillä on aito mahdollisuus yhteisten tavoitteiden löytämiseen.

Osaamisen tunnistaminen tuo vaikuttavuuden esiin

Yliselä ja Wallén kiinnittävät erityishuomiota Opintokeskus Siviksen tapaan edistää osaamisen tunnustamista ja tunnistamista. Siviksen osaamismerkit ja opintopisteytys ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten koulutuksen vaikuttavuutta tuodaan näkyviin.

– On todella arvokasta, että Opintokeskus Sivis on ollut valmis jakamaan osaamistaan myös muille. Jatkossa yhdessä tekeminen korostuu, kun vaatimukset vaikuttavuudesta kasvavat, ja kilpailu julkisesta rahasta lisääntyy, Paula Yliselä sanoo.

– Osaamisen tunnustamisen ja tunnistamisen arvo nousee lähivuosina. Moni työnantaja arvostaa aktiivisuutta järjestöissä, ja Sivis tekee siitä näkyvän, Björn Wallén toteaa.

Opintokeskus Sivis onkin tehnyt määrätietoista työtä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen välineiden kehittämiseksi jo vuosia.

Sivisverkko palvelee opintorekisterinä ja koulutussuunnittelun tukena. Osaamismerkkiperheitä on luotu niin järjestöjen yhteiseen kuin kunkin järjestön omaan käyttöön. On upeaa nähdä, miten opintojaksomallien ja digitaalisten osaamismerkkien käyttöönotto on nyt todella vauhdilla järjestöissä käynnissä, Marita Salo iloitsee.

Teksti: Tia Yliskylä

Opintokeskus Sivis ja sen jäsenjärjestöt ovat puoluepoliittisesti sitoutumattomia.

Vapaa sivistystyö

Vapaata sivistystyötä tehdään kansalais- ja työväenopistoissa, kansanopistoissa, sivistysliittojen opintokeskuksissa, kesäyliopistoissa ja liikunnan koulutuskeskuksissa.

Vapaa Sivistystyö ry - Fritt Bildningsarbete rf on vapaata sivistystyötä tekevien oppilaitosten ja niiden valtakunnallisten liittojen yhteistyöjärjestö.

Opintokeskukset ry, Studiecentralerna rf on opintokeskusten keskusjärjestö, jonka jäseninä ovat kaikki 12 opintokeskusta. Järjestö toimii opintokeskusten edunvalvojana, toiminnan kehittämisen tukena ja opintokeskusten yhteistyön kehittäjänä.