SivisNYT

Julkaisija Opintokeskus Sivis. Päätoimittaja Marita Salo. ISSN 1798-1379

21.05.2019 Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Laadukas järjestökoulutus

Järjestöissä on tarpeen miettiä, miten kiinnostavia vapaaehtoistehtäviä voidaan tarjota entistä monipuolisemmin erilaisille ihmisille. Laadukas järjestökoulutus avaa mahdollisuuksia uusiin vapaaehtoistehtäviin.

21.05.2019 Asiantuntija avaa

Asiantuntija avaa: Kehitämme digiajan perustaitojen koulutusmallia kaikille kansalaisille

Tällä hetkellä sähköistyvät palvelut ja koulutus- ja työmarkkinat edellyttävät yksilöltä yhä useammin omatoimista perustaitojen kehittämistä ja niiden avulla asioiden hoitoa. Arkea helpottavia palveluita on yhä enemmän saatavilla, mutta riittävätkö taidot ja aika niiden hyödyntämiseen?  

21.05.2019 Elämää järjestöissä

Digi-idea: Uusperheet saavat mobiilisovelluksesta tukea arkeen ja kommunikointiin

Mobiilisovelluksen avulla valmennukseen osallistuvien uusperheiden lapsetkin oppivat uusia taitoja. Sovelluksessa on esimerkiksi erilaisia tehtäviä, opasvideoita ja viestintäkanavia.

21.05.2019 Elämää järjestöissä

Sivis tarjoaa järjestöille yksilöllistä tukea koulutuksen laadun kehittämiseen

Jäsenjärjestöt saavat koulutuksen laadun kehittämiseen käytännönläheistä tukea Opintokeskus Sivikseltä. Tuki on yksilöllistä ja jokaiselle järjestölle erikseen suunniteltu.

21.05.2019 Koulutukset

Siviksen syksyn koulutukset

Siviksen syksyn koulutukset ovat Sivisverkossa! Syksyn aikana pääset oppimaan niin Erätauko-dialogimenetelmästä, podcasteista kuin kouluttajana toimimisesta. Ilmoittaudu mukaan jo nyt! 

21.05.2019 Hankekuulumisia

Tulevaisuustaitoja ja osaamisen kehittämisen malleja

Tulevaisuustaitomallin avulla yhdistys tai järjestö oppii hankkimaan tietoa ja kuuntelemaan erilaisten sidosryhmien ajatuksia siitä, millainen tulevaisuus saattaa. Lisäksi järjestö oppii yhdistämään tietoa, ja tiedon perusteella keskustelemaan oman toiminnan linjauksista. 

21.05.2019 Sivisverkko

Sivisverkko toimii työkaluna koulutuksen laadun kehittämisessä

Sivisverkossa, järjestöjen koulutuksen opintorekisterissä, voi suunnitella monenlaista koulutusta ja opintopisteytetyt opintojaksomallit ovat näistä yksi esimerkki.

21.05.2019 Elämää järjestöissäKoulutukset

Siviksen jäsenjärjestöt tuottavat laadukasta järjestökoulutusta

Opintojaksomallit ovat järjestöjen laatukoulutuksia. Niitä toteutti viime vuonna 13 jäsenjärjestöä ja niihin osallistui yli 4700 henkilöä. Opintojaksomallit ovat samansisältöisinä toistuvia ja osaamislähtöisesti mietittyjä. 

21.05.2019 Koulutukset

Vapaaehtoistyö hyödyttää työelämässä nuoria, hyvin koulutettuja ja työssä olevia

Opintokeskus Siviksen asiantuntija Marion Fields tarkastelee juuri julkaistussa artikkelissa vapaaehtoisten toiminnassaan kokemaa oppimista Siviksen, Kansalaisareenan ja Kirkkohallituksen vuonna 2018 Vapaaehtoistyön tekeminen Suomessa -kyselytutkimuksen aineiston perusteella.

09.04.2019 Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Osaamismerkit sanoittavat ja näyttävät osaamista

Järjestökoulutuksessa ja vapaaehtoistoiminnassa syntyy suuri määrä osaamista, jolla on arvoa itsessään ja muissa opinnoissa tai työelämässä. Osaamisen osoittamiseen tarvitaan konkreettisia välineitä.

09.04.2019 Asiantuntija avaa

Asiantuntija avaa: Osaamismerkit

Nykyään moni osaamismerkki on kuitenkin ns. kontekstivapaa eli osaaminen on voitu hankkia missä ja miten vain, ja myöntävän organisaation tehtävänä on arvioida tämä muualla hankittu osaaminen ja myöntää merkki sen perusteella.

09.04.2019 Elämää järjestöissä

Digi-idea: Osaamiskiekko havainnollistaa partiossa opittua

Partiossa on työn alla kiinnostava digi-idea: osaamiskiekko. Se on digitaalinen sovellus, joka havainnollistaa järjestöjen tarjoamaa koulutusta rinnakkain tutkintoon johtavan koulutuksen kanssa.

09.04.2019 Hankekuulumisia

Työelämän osaamismerkit nostavat harrastuksissa hankitut taidot esiin

Opintokeskus Siviksen ja Accenturen Työelämätaidot näkyviin –projektissa suunnitellaan ja toteutetaan työelämän osaamismerkkejä. Ideana on nykyistä paremmin tunnistaa ja tunnustaa järjestötoiminnassa hankittuja taitoja ja hyödyntää niitä työnhaussa.

09.04.2019

Tervetuloa Siviksen avoimiin oviin 9.5.2019!

Iltapäivän aikana pääset tutustumaan muun muassa Siviksen uuteen verkko-oppimisympäristöön ja kuulemaan kampanjoiden ja tapahtumien elämyksellistämisestä, työhyvinvoinnista sekä kansainvälisistä hankkeistamme.

09.04.2019 Saammeko esitellä

Saammeko esitellä: johdon assistentti Anni Piipponen

Johdon assistentti Anni Piipponen palasi maaliskuun alussa takaisin työn äärelle Sivikseen äitiysvapaan jälkeen.

09.04.2019 Hankekuulumisia

Osaamismerkkien avulla järjestökoulutus näkyväksi

Osaamismerkkien merkitys on siinä, että ne auttavat sanoittamaan osaamista. Niiden avulla osaaminen on kätevästi siirrettävissä paikasta toiseen, koska merkit ovat digitaalisessa muodossa.

09.04.2019 Koulutukset

Marianne Hemmingin 10 vinkkiä onnistuneeseen esiintymiseen

Marianne Hemminki pitää Taitavaksi esiintyjäksi -koulutuksen Helsingissä 17.–18.5.2019. Ilmoittaudu heti mukaan Sivisverkossa!

11.03.2019 Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Järjestöjen koulutukset tavoittavat ja vaikuttavat

Elinikäisen oppimisen konkreettinen haaste on työelämän muutos, jossa osaamisvaatimukset ovat jatkuvassa muutoksessa. Siviksen jäsenjärjestöt toimivat monimuotoisena oppimisen areenana, joka ulottuu lukuisille osaamisen ja elämänalueille.

11.03.2019 Asiantuntija avaa

Asiantuntija avaa: Siviksen toiminta on jäsenjärjestöjensä näköistä

Ideoita palvelujemme kehittämiseen poimimme muun muassa järjestöyhteyshenkilötoimintamme kautta, toimimalla erilaisissa verkostoissa sekä tekemällä selvityksiä järjestöille ajankohtaisista aiheista.

11.03.2019 Elämää järjestöissä

Digi-idea: Live-lähetykset houkuttelevat tuhansia silmäpareja

Allergia-, iho- ja astmaliitto lähettää kerran kuukaudessa Facebook-kanavallaan suoran videolähetyksen reaaliajassa. Some-lähettiläät edistävät Allergia-, iho- ja astmaliiton viestiä sosiaalisen median kanavissa.

11.03.2019 Elämää järjestöissä

Uudet yhteyshenkilöt jäsenjärjestöille

Opintokeskus Sivis uudistaa kevään aikana yhteydenpitoaan järjestöihin. Jatkossa jokaisella jäsenjärjestöllä on oma nimetty yhteyshenkilönsä Siviksessä.

11.03.2019 Elämää järjestöissä

Parasta ovat Siviksen tukitunnit, laadukkaat koulutukset ja asiantuntija-apu

Yhteistyö Opintokeskus Siviksen kanssa on sujuvaa, innostavaa ja tuloksellista. Näin kertovat jäsenjärjestöistä Keliakialiitto, Sulasol ja Vanhustyön keskusliitto.

11.03.2019

Sote-navigaattori apuna muutosten aallokossa

Sote-navigaattori tarjoaa navigointiapua pienille ja keskisuurille yrityksille sekä järjestöille sote-muutoksen aallokossa. Sote-navigaattoriin on kerätty työpaikkoja hyödyttävää tietoa ja työkaluja eri teemoista.

11.03.2019 Elämää järjestöissä

Toiminnanjohtajien verkosto – yhdessä ollaan vahvempia!

Varsinais-Suomen yhdistysten ja järjestöjen toiminnanjohtajat kokoontuvat Opintokeskus Siviksen kutsumana noin neljä kertaa vuodessa keskustelemaan toiminnanjohtajan työhön liittyvistä ajankohtaisista asioista.

11.03.2019 Elämää järjestöissä

Kansalaisen perustaidot –hanke lähentää yksilöä ja yhteiskuntaa

Kansalaisen perustaidot -hankkeen kohderyhmänä on erityisesti heikossa asemassa olevat perustaitojen oppijat. Perustaitojen oppimisen kautta yksilö kokee olevansa vahvemmin yhteiskunnan jäsen. 

11.03.2019 Saammeko esitellä

Saammeko esitellä: viestintäharjoittelija Carolina Rebhan

Viestintäharjoittelijallamme on vahva partiolaistausta, opettajakokemusta sekä palava kiinnostus viestintään. Viestinnässä omakseen Carolina kokee juuri erityisen sisäisen viestinnän, joka kiehtoo häntä haastavuudellaan.

05.02.2019 Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Järjestöjen koulutus on osa vapaata sivistystyötä

Opintokeskus Sivis on järjestöjen yhteinen vapaan sivistystyön oppilaitos. Järjestöt koulutuksellaan tarjoavat paikkoja omaehtoiselle, omista kiinnostuksen kohteista ja järjestöjen toiminnasta nousevalle oppimiselle.

05.02.2019 Asiantuntija avaa

Asiantuntija avaa: Sivis vapaan sivistystyön oppilaitoksena

Opintokeskus Siviksen erityispiirre on, että olemme järjestöjen aikuisoppilaitos. Tarjoamme mahdollisuudet elinikäiseen oppimiseen ja koulutuksen osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.

05.02.2019

Hurraa sivistys, keskustelu ja kyky toimia yhdessä!

Opintokeskukset ovat merkittävässä roolissa kansalaisuuden ja edustuksellisen demokratian kehittämisessä.

05.02.2019

Siviksen hallitus nostaa esiin järjestötyön kehityksen ja osaamisen näkyväksi tekemisen

Siviksen uusi hallitus näkee jäsenjärjestöjen kehitystyön tukemisen keskeisenä. Yksi näkyvimmistä teemoista on osaamisen näkyväksi tekeminen ja tunnistaminen.

05.02.2019 Elämää järjestöissä

Punainen Risti tarjoaa tulevaisuudessa entistä laadukkaampaa koulutusta

Laadukas koulutustarjonta antaa hyvän kuvan järjestön toiminnasta kuvastaen järjestön toiminnan keskeisiä suuntia ja painopisteitä. Hyvin suunniteltu ja toteutettu koulutus myös lisää koko järjestökentän vaikuttavuutta ja uskottavuutta.

05.02.2019 Saammeko esitellä

Saammeko esitellä: asiantuntija Jussi Keskitalo

Jussi Keskitalo on Opintokeskus Siviksen IT-painotteinen asiantuntija. Hänen työhönsä kuuluu esimerkiksi Sivisverkon jatkokehitys.

05.02.2019 Koulutukset

Siviksen kevään koulutuksissa on vielä vapaita paikkoja

Siviksen kevään koulutukset kuvauksineen ovat Sivisverkossa ja ilmoittautumiset auki! Koulutukset on jaettu kolmeen pääteemaan: järjestöosaamiseen, koulutusosaamiseen ja digiosaamiseen.