SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Digitaalisia taitoja vertaisoppimisen keinoin

ma 26. marraskuuta 2018 14.50.00

Sivis toteuttaa yhdessä Seinäjoen Koulutuskuntayhtymä Sedun kanssa ESR-rahoitteisen valtakunnallisen Digipolku töihin -hankkeen vuosina 2017–2019. Hanke painottuu opiskelussa ja työnhaussa vaadittavien digitaalisten taitojen opettamiseen. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Siviksen asiantuntija Minna Pesonen, ja Sedusta projektissa ovat mukana kouluttajat Tanja Päällysaho ja Marja-Liisa Saunela. Kohderyhmänä ovat ne maahanmuuttajat, joilla on oleskelulupa Suomessa ja jotka tulevat toimeen suomen kielellä. Yksi hankkeen anti osallistujille onkin myös suomen kielen oppiminen.

Digipolku töihin -hankkeessa on kehitetty digitaalisten taitojen vertaisoppimisen malli, jota voidaan kuvata kolmella tasolla: toimenpiteet ennen ryhmätoiminnan aloittamista, tehtävät ryhmien toimiessa ja tehtävät ryhmätoiminnan jälkeen. Ennen ryhmätoiminnan aloittamista määritellään ne digitaaliset taidot, jotka ryhmä haluaa oppia. Mallin ensimmäisessä vaiheessa myös koulutetaan digitaalisten taitojen vertaisryhmän ohjaajat. Ryhmätoiminnan käynnistyttyä ryhmäläiset täyttävät kyselyn koskien muun muassa niitä digitaitoja, joita he jo entuudestaan hallitsevat. Ryhmätoiminnan jälkeen vertaisryhmäläiset ja ohjaajat saavat osallistumisestaan todistuksen ja digitaalisen osaamismerkin. Ryhmien päättyessä sekä ohjaajat että vertaisryhmäläiset tekevät myös digitaalisten taitojen päätöskyselyn, joka auttaa arvioimaan, miten digitaalisten taitojen oppiminen on sujunut.  

Hankkeessa toteutetut ryhmät ovat toimineet usealla paikkakunnalla ympäri Suomen. Ryhmien toiminta on ollut hyvin erilaista, sillä ohjaajat ja myös ryhmäläiset ovat vaikuttaneet hyvin paljon ryhmän toimintaan. Nyt julkaistulla verkkosivustolla on esitetty ne asiat, joita käydään läpi vertaisryhmissä. Kukin ryhmä on lähtenyt liikkeelle omasta osaamismäärittelystä, ja ryhmissä onkin käsitelty erilaisia asioita: jotkut ryhmät ovat käyneet läpi esimerkiksi työnhaussa ja opiskelussa käytettäviä sosiaalisen median sovelluksia, kun toiset ryhmät ovat keskittyneet tekstinkäsittelyn perusteisiin. 

Osallistujien lukumäärä vertaisryhmissä on vaihdellut suuresti, mutta osallistujia on ollut yleensä noin 10 henkilöä. Ryhmissä on ollut myös useampia ohjaajia, mistä on saatu positiivisia kokemuksia: ohjaajat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä ja paitsi täydentäneet toisiaan, myös pystyneet oppimaan toisiltaan esimerkiksi IT-taitoja tai harjaannuttamaan suomen kielen taitojaan. Ryhmistä saadut kokemukset ovat olleet kaikin tavoin positiivisia, ja hankkeelle on selvästi ollut tarvetta. Ohjaajat ovat olleet todella innokkaita toimimaan vertaisohjaajina, ja osallistujat ovat kokeneet ryhmätoiminnan hyödylliseksi. Myös yhteistyö Siviksen ja Sedun välillä on toiminut hyvin. 

Digitaidot ovat laaja alue, ja jo käsitteenä itsessään haastava. Koska hankkeen kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat ja hankkeessa tulee pärjätä suomen kielellä, täytyy digitaitoihin ja suomen kieleen liittyvien materiaalien olla lyhyet, ytimekkäät ja helposti ymmärrettävät. Hankkeessa kehitetty vertaisoppimisen malli ja muun muassa vertaisohjaajakoulutusten materiaalit ja pedagogisen ohjauksen vinkit on nyt julkaistu verkkosivustona, ja sivuston kautta on mahdollista harjoitella ja oppia sekä digitaalisia taitoja että ohjaamisen taitoja. 

 

Teksti: Katriina Lius