SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Asiantuntija avaa: Digitaitoja kaikille

ma 26. marraskuuta 2018 14.55.00

Teknologian nopea kehitys on luonut tilanteen, jossa yli puolella miljoonalla suomalaisella on kehittämistä ja päivittämistä vaativat digitaidot (PIACC- tutkimus 2012). Digitaalisia taitoja opitaan työyhteisöissä, järjestöissä ja oppilaitoksissa eri tavoin- koulutusten, vertaistoiminnan ja erilaisten hankkeiden kautta. Taitoja opitaan myös arjen tilanteissa- joskus pakonkin edessä- erilaisten palveluiden siirtyessä verkkoon. Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt Digiaikakauden taidot -ohjelman, jonka tavoitteena on digitaitojen ja heikkojen perustaitojen vahvistaminen eli kansalaisten nykypäivän kansalaistaitojen vahvistaminen. Seitsemän miljoonan euron rahoitushaku matalan kynnyksen digitaalisten taitojen kouluttamiseen vapaan sivistystyön kentälle oli syksyllä auki ja päätöksiä tuen saavista hankkeista odotetaan marraskuun aikana.

Järjestöt ovat aktiivisia kansalaisten digitaalisen osaamisen kehittymisen tukijoita. Esimerkkinä voisi mainita Vanhustyön keskusliiton koordinoiman Seniorsurf- toiminnan ja  Invalidiliiton hankkeen Osallisuutta digivertaisneuvonnan avulla 2018 . Kirjastoilla on tietoteknistä tukea antavaa digitalkkaritoimintaa. Digiosaamiseen ja digitaitojen ohjaajien taitojen kehittämiseen liittyen on käynnissä ajankohtaisia hankkeita. Tieke käynnisti alkusyksystä vapaan sivistystyön kentälle suuntautuvan Digitalisaation hyödyntäminen vapaassa sivistystyössä - hankkeen. Hankkeen tavoitteena on luoda oppilaitoksiin digituutorointi -malli, joka tukee oppilaitosten henkilökunnan ja opiskelijoiden digitaalisia tarpeita- teknisiä ja pedagogisia. Väestörekisterikeskus koordinoi hanketta, jossa pilotoidaan valtakunnallista digituen kehittämisen mallia. Tavoitteena on kehittää ympäri Suomen tarjottavan digitaalisen tuen yhtenäisyyttä ja laatua.

Opintokeskus Sivis tarjoaa jäsenjärjestöilleen ja jäsenjärjestöjen toimijoille ajankohtaista digitaalisten taitojen koulutusta. Hanketoiminnan kautta kohderyhmiä on voitu laajentaa myös maahanmuuttajiin. Euroopan Sosiaalirahaston rahoittamassa Digipolku töihin- hankkeessa on kehitetty digitaalisten taitojen kehittämiseen liittyen vertaisoppimisen mallia. Hankkeen tavoitteena on opettaa työelämässä, työnhaussa ja opiskelussa vaadittavia digitaitoja maahanmuuttajille. Hankkeessa kehitetty vertaisoppimisen malli perustuu digitaalisten taitojen vertaisohjaajakoulutukseen ja koulutuksen osallistujien pareina tai kolmen hengen ryhmissä vetämiin digitaalisten taitojen ryhmiin.  Hankkeen kokemukset osoittavat, että vertaisoppiminen on tehokas tapa oppia digitaalisia taitoja. Hankkeen aikana valtakunnallisesti järjestetyille digitaalisten taitojen ryhmille on ollut tarvetta. Ryhmän jäsenet ovat olleet innokkaita oppimaan digitaalisia taitoja ja kokeneet, että digitaalisia taitoja opitaan hyvin nimenomaan ryhmässä toistamisen kautta ja esimerkkejä seuraten. Palautteen perusteella digitaalisten taitojen opettelu vertaisryhmässä on ollut motivoivaa ja innostavaa. Vertaisoppimisen mahdollisuudet kannattaa muistaa jatkossakin digitaalisia taitoja opetellessa. Hankkeen vertaisoppimisen malli ja digitaalisten taitojen oppimateriaalit löytyvät sivulta digipolkutohin.fi .

Kaiken kaikkiaan digitaalisten taitojen osaamisen merkitys voidaan katsoa laajasti tunnistetuksi ja digitaalisiin taitoihin liittyen tarjotaan koulutusta ja erilaista tukea eri organisaatioiden ja toimijoiden kautta. Jotta päällekkäisiltä toiminnoilta vältyttäisiin ja kyettäisiin tarjoamaan kansalaisten tarvitsemaa digitaalisten taitojen tukea valtakunnallisesti ja kattavasti, näen että on tärkeää saada tukea tarjoavia tahoja verkostoitumaan, keskustelemaan aiheesta ja suunnittelemaan yhdessä kuinka kansalaisille voidaan järjestää avoimia, helposti lähestyttäviä paikkoja digitaalisten taitojen kehittämiseen.

 

Minna Pesonen
asiantuntija
Digipolku töihin- hanke
projektipäällikkö