SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Asiantuntija avaa: Koulutuksen kehittäminen kuuluu kaikille

to 18. toukokuuta 2017 09.59.00

Koulutuksen laatu on yksi keino varmistaa, että järjestössä toimii motivoituneita ja osaavia toimijoita. Laatu ei synny kuitenkaan itsestään, vaan sen tavoittaminen vaatii sekä henkilöstön että vapaaehtoisten yhteistä panosta.

Koulutuksen laatu syntyy kokeilujen kautta

Järjestön johdon on luotava hyvät puitteet laadun kehittämiselle eli toimiva laatujärjestelmä ja selkeä laatumäärittely. Perinteisesti on ajateltu, että laatu syntyy tekemällä oikeita asioita läpinäkyvällä ja yhdenmukaisella tavalla. Käytännössä tämä on tarkoittanut ennalta määriteltyjen mallien mukaan toimimista. Mallien kaavamainen toistaminen ei kuitenkaan kehitä toimintaa.

Kehitys vaatii luovaa ideointia, kokeiluja ja tilaa myös epäonnistumisille. Koulutuksen laadun mittarina voidaankin nähdä yhdenmukaisten toimintamallien sijaan kokeilujen kautta saavutetut tulokset sekä koulutuksellisten onnistumiskokemusten tunnistaminen ja niiden avoin esille tuominen.

Koulutuksen laatu arjen koulutusteoissa

Vaikka koulutuksen laadun kehittäminen lähtee organisaation strategiselta tasolta, tarvitaan myös käytännön laatutekoja. Laatua kehittävät käytännön toimenpiteet tapahtuvat pitkälti joka päiväisessä arjessamme. Laadukkaan koulutustoiminnan keskiössä on aina oppija ja hänen osaamisensa kehittäminen.

Koulutuksen laatu voidaan määrittää niiden valintojen ja tekojen kautta, joilla kouluttaja tukee oppijoiden oppimista ja osaamisen kehittymistä. Valinnat liittyvät esimerkiksi koulutuksen osaamistavoitteiden ja koulutussisältöjen määrittämiseen, opintojen kuormittavuuden tarkasteluun sekä käytettäviin opetus- ja arviointimenetelmiin. Näihin käytännön koulutustekoihin löytyy vinkkejä Opintokeskus Siviksen tuoreesta Lisää laatua koulutukseen -oppaasta.

Kouluttajan vastuulla on kerätä koulutuksesta palautetta oman toimintansa ja tulevien koulutustensa kehittämiseksi. Koulutuskohtainen palaute johdetaan edelleen strategiselle tasolle, jolloin se hyödynnetään osana laajempaa järjestökoulutuksen laadun kehittämistä.

Koulutuksen laadun kehittäminen on yhteinen asia

Koulutuksen laadun kehittämistä voi lähestyä sekä strategiselta että käytännön toiminnan tasolta. On kuitenkin muistettava, että laadun kehittäminen vaatii järjestön kaikkien toimijoiden tukea. Johdon ja koulutustoimintaa toteuttavien työntekijöiden lisäksi järjestön tukitoimintoihin osallistuvalla henkilöstöllä, luottamushenkilöillä sekä vapaaehtoisilla on oma osansa laadukkaiden koulutusten mahdollistajina.

Parhaimmillaan kaikkien toimijoiden välinen yhteistyö ja kollektiivisesti tehdyt ratkaisut tukevat oppijoiden oppimista ja osaamisen kehittymistä. Tämä on kaikkien etu, sillä näin saadaan järjestötoimintaan mukaan entistä osaavampia toimijoita.


Teksti: Mia Valanne

Kuva: Jarmo Siira