SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

SivisNYT-lukijakysely: järjestöjä kiinnostavat hyvät käytännöt, työhyvinvointi ja asiantuntijanäkökulma

to 20. huhtikuuta 2017 09.50.00

Siviksen verkkolehti koki vuonna 2016 mittavan muodonmuutoksen. Muutoksen taka-ajatuksena oli parempi tavoittavuus ja käytettävyys sekä järjestötoimijoille mielekkäät jutut, joiden kautta Siviksen asiantuntemusta on mahdollista tuoda esiin myös ydintoimintojen ulkopuolella. Paras kehitysprosessi on aina jatkuva, joten kysyimme helmikuussa lukijoilta, mihin suuntaan SivisNYTiä tulisi jatkossa kehittää. Näin te vastasitte!

Konkretiaa, hyviä käytäntöjä ja järjestökeissejä

Siviksen jäsenjärjestöissä on toimijoita laidasta laitaan, ja myös SivisNYTn lukijoita kiinnostavat laajasti eri aiheet. Vastaajia pyydettiin arvioimaan verkkolehden ominaisuuksia kouluarvosana-asteikolla 4–10. Yleisesti verkkolehden sisältö arvioitiin melko kiinnostavaksi (vastausten keskiarvo 7,9), mutta sisällön hyödynnettävyyttä omassa työssä pidettiin hieman heikompana (keskiarvo 7,64).

Avoimissa vastauksissa toivottiin toimijasta riippumatta samantyyppisiä, pääosin sisällöllisiä uudistuksia: lisää konkreettisia keissejä järjestökentältä, tietoa hyvistä käytännöistä ja työkaluista, käytännönläheisiä asiantuntijanäkökulmia järjestötyön ajankohtaisiin teemoihin sekä tehokkaampaa tiedotusta tulevista tapahtumista ja koulutuksista.

Itselleen hyödyllisimmiksi vastaajat arvioivat etenkin jutut, jotka koskivat järjestötoiminnan kehittämistä joko esimerkkien tai asiantuntijanäkökulman kautta. Toinen selkeästi esiin noussut teema oli työhyvinvointi järjestötyössä. Useassa avoimessa vastauksessa mainittiin myös oman työn tuunaminen, itsensä johtaminen ja asiantuntijuuden kehittäminen.

Runsaasti mainintoja saivat myös järjestöviestintä ja sosiaalisen median hyödyntäminen sekä digitalisaatio, verkkopedagogiikka sekä sähköiset koulutustyökalut. Tärkeäksi koettiin esimerkiksi osaamisperustaisuuden ja osaamisen tunnistamisen esiin nostaminen. Myös vapaaehtoisten kouluttamiseen toivottiin lisää näkökulmia.

Anna palaa ja kerro toiveesi myös jatkossa

Suurin osa palautteista liittyi lehden sisältöihin. Vastauksista nousi selkeästi esiin toive järjestöjen onnistumisten ja hyvien käytäntöjen esiin nostamisesta entistä vahvemmin.

Lupaamme jatkossa pyrkiä tuomaan jäsenjärjestöjen onnistumisia ja hyviä esimerkkejä entistä vahvemmin esiin jutuissamme. Tavoitteemme on myös tuoda entistä selkeämmin ja konkreettisemmin esiin Siviksen asiantuntemusta, työkaluja, materiaaleja ja tulevia koulutuksia.

Lehteä tehdään aina sen lukijoille; kehittäminen ei suinkaan pääty tähän, vaan otamme palautetta ja toiveita vastaan myös jatkossa. Te toivotte, me toteutamme!

Taustatietoa vastaajista

  • SivisNYTin lukijakyselyyn vastasi helmikuussa 2017 yhteensä 62 henkeä.

  • Kolme neljäsosaa helmikuun kyselyyn vastanneista on verkkolehden tilaajia. Heistä kaksi kolmesta on löytänyt tiensä verkkolehden lukijaksi Siviksen uutiskirjeen kautta. Verkkolehdellä on myös ansaittua näkyvyyttä: somekanavista tai tutun vinkkauksen kautta lehden on löytänyt viidesosa, ja suunnilleen yhtä moni Siviksen verkkosivuilta.

  • Kaksi kolmasosaa vastaajista ilmoitti työskentelevänsä Siviksen jäsenjärjestössä joko piiri-, yhdistys- tai keskusjärjestötasolla. Jäsenjärjestöissä vapaaehtoistehtävissä toimivia oli vastaajista lähes viidesosa. Odotetusti vain pieni määrä, kymmenesosa vastaajista, oli muiden kuin Siviksen jäsenjärjestöjen toimijoita.


Teksti: Anna Holopainen