Osaamismerkit järjestöissäTäytekuva. Ei tekstiä

Osaamismerkit vapaaehtoistyöstä ja luottamustoimista

Järjestötoiminnassa syntyy monipuolista osaamista. Moni toimija ei kuitenkaan osaa tuoda tätä osaamista esille järjestön ulkopuolella. Tämä ns. epävirallinen ja arkioppiminen on kuitekin mahdollista tunnistaa eli tehdä näkyväksi osaamismerkein. Digitaaliset osaamismerkit auttavat kehittämään järjestön toimintaa osaamislähtöiseksi sekä innostavat ja motivoivat järjestön nykyisiä luottamustoimijoita ja vapaaehtoisia kehittämään itseään pitkäjänteisesti ja jatkamaan toiminnassa pidempään.Toiminnan kautta hankitun osaamisen esille tuominen lisää myös järjestön hyvää mainetta.

Järjestöjen on mahdollista myöntää toiminnassa hankitusta osaamisesta myös järjestöjen yhteisiä osaamismerkkejä. Yhteisiä osaamismerkkejä ovat mm. yhdistyksen hallitukselle myönnettävät merkit kuten puheenjohtajan ja sihteerin osaamismerkit sekä vapaaehtoisille myönnettävät merkit kuten vertaisosaajan ja tapahtuman järjestäjän osaamismerkit. Opintokeskus Sivis antaa yhteisille osaamismerkeille oppilaitoksen virallisen tunnustuksen (sertifioinnin).

Pohdittavaksi: Millainen voisi olla vuoden vapaaehtoisen osaamismerkki?

Osaamismerkit henkilöstölle

Järjestöissä työskentelee monipuolista ja osaavaa henkilöstöä. Järjestötoiminta itsessään tuottaa myös paljon työelämässä tarvittavia yleisiä tietoja, taitoja ja valmiuksia. Tällaista osaamista ovat mm. neuvottelutaidot, yhteistyötaidot, johtamistaidot, verkostoitumiskyky, projektinhallintataidot, itsearviointikyky ja omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen.  Digitaaliset osaamismerkit auttavat tunnistamaan työelämässä syntyvää ja tarvittavaa osaamista,  innostavat järjestön henkilöstöä kehittämään itseään pitkäjänteisesti ja jatkamaan toiminnassa pidempään sekä palkitsevat henkilöstöä hankitusta osaamisesta.

Järjestöjen henkilöstölle suunnattuja osaamismerkkejä voivat olla mm. innostajan, verkostoituja, vapaaehtoisten johtajan ja toiminnan arvioijan osaamismerkit. Lisäksi osaamismerkkien avulla on mahdollista antaa tunnustusta järjestön suosittelemille toimijoille kuten esim. hyville kouluttajille ja yhteistyökumppaneille. Opintokeskus Sivis kehittää ja tukee järjestöjen yhteisten osaamismerkkien rakentamisessa ja luomisessa.

Pohdittavaksi: Millaista työelämässä tarvittavaa osaamista oma järjestö järjestö tuottaa?

Osaamismerkit koulutustoiminnasta

Kun järjestökoulutuksesta lähdetään luomaan digitaalisia osaamismerkkejä, on lähtökohtana hyvä olla osaamisperusteisuus sekä osaamisen virallinen tunnistaminen ja tunnustaminen eli validointi. Järjestökoulutuksen laatu ja arvostus nousevat, kun sisällöt ja tavoitteet suunnitellaan osaamislähtöisesti ja koulutukseen osallistujat voivat hyödyntää hankkimaansa osaamista esim. formaaleissa opinnoissa ja työelämässä. Osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta löydät lisätietoja Opintokeskus Siviksen Tunnista ja tunnusta osaaminen! -verkkomateriaalista.

Koulutustoimintaan liittyviä osaamismerkkejä suunniteltaessa on pohdittava luodaanko ja myönnetäänkö merkkejä yksittäisestä osaamisesta, kokonaisesta koulutuksesta vai laajemmista osaamiskokonaisuuksista. Digitaalinen osaamismerkki on enemmän kuin perinteinen todistus, sillä se pitää sisällään laajasti tietoa mm. osaamiskriteereistä ja mahdollistaa omien osaamisen todisteiden lisäämisen merkkiin. Osaamismerkkiä on mahdollista käyttää perinteisen todistuksen rinnalla tai rakentaa merkki koulutuksen aikana hankittujen yksittäisten osaamisten osoittamisen tueksi.

Pohdittavaksi: Millainen osaamismerkki voisi korvata kokonaan perinteisen todistuksen?

Osaamismerkkien suunnitteluprosessi

Digitaalisten osaamismerkkien suunnittelu lähtee liikkeelle järjestön strategisista linjauksista ja siitä, millaisesta osaamisesta halutaan luoda ja myöntää osaamismerkkejä. Osaamismerkkien tulee muodostaa looginen, visuaalinen ja sisällöllinen kokonaisuus (ns. merkkiperheet) ja niiden luomisen sekä myöntämisen tulee olla perusteltua, jotta merkit eivät kärsi inflaatiota. Järjestön on mahdollista liittyä Badge Finland -nimiseen vapaamuotoiseen konsortioon, jonka tarkoituksena on kehittää suomalaisia osaamismerkkejä yhteistyön kautta. Badge Finland löytyy Facebookista ja sinne voivat liittyä jäseneksi kaikki osaamismerkeistä kiinnostuneet ja niitä myöntävät henkilöt ja organisaatiot.

Osaamismerkkien suunnittelun aikana:

  • Selvitetään oman toiminnan tavoitteet ja strategiat.
  • Arvioidaan käytössä olevat resurssit merkkien luomiseen ja valitaan vastuuhenkilö(t).
  • Valitaan osaamiset, joista merkkejä myönnetään. 
  • Määritellään merkkien kohderyhmät.
  • Luodaan osaamismerkkien sisällöt ja rakennetaan merkkien kokonaisuus.
  • Suunnitellaan merkkien visuaalinen ilme järjestön visuaalisen ohjeistuksen mukaisesti.
  • Suunnitellaan viestintä ja varataan aikaa merkkijärjestelmän käyttöönottoon.
  • Seurataan ja arvioidaan osaamismerkkien vastaanottoa ja näyttämistä.
  • Päivitetään osaamismerkkikokonaisuutta.