Koulutuksen laatu -etusivuKoulutustoiminnan johtaminen Koulutuksen suunnittelu Koulutuksen toteutus Koulutuksen seuranta ja arviointi Koulutuksen jatkuva kehittäminen Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan kouluttajien ja opiskelijoiden yhteistyönä. Kouluttajan tehtävänä on toimia opiskelijoiden oppimisen tukijana ja ohjaajana sekä oppimisen ja osaamisen arvioijana.

Opintokeskus Siviksen koulutuksen laatumäärittelyssä koulutuksen toteutusta tarkastellaan seuraavien laatutekijöiden kautta:

  • kouluttajan rooli ja kouluttajataidot
  • opiskelijan rooli koulutustilanteessa
  • oppimisen ohjaus
  • oppimisympäristöt ja oppimisilmapiiri
  • käytettävät opetusmenetelmät
  • käytettävät opetus- ja oppimateriaalit
  • opiskelijan oppimisen ja osaamisen arviointi
  • aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Kouluttajan rooli on muuttunut opettajasta oppimisen ohjaajaksi, ja siinä korostuu opiskelijoiden yksilöllisen ohjauksen ja erilaisten ohjausprosessien tarve. Koulutustilanteessa kouluttaja mahdollistaa ja tukee opiskelijoiden oppimista aktiivisesti. Hän luo oppimistilanteita, joissa opiskelijat itse toimivat aktiivisina tiedon ja osaamisen rakentajina. Opiskelijat ovat siis viime kädessä itse vastuussa omasta oppimisestaan.

Oppimiselle ovat merkityksellisiä myös oppimisympäristöt eli ne fyysiset, sosiaaliset ja virtuaaliset tilat, joissa oppiminen tapahtuu. Käytettävät opetus- ja arviointimenetelmät suunnitellaan niin, että ne tukevat opintojaksolle tai -kokonaisuudelle ennalta määritettyjä osaamistavoitteita. Toiminnalliset ja yhteisölliset opetusmenetelmät ovat oppimisen kannalta usein mielekkäimpiä.

Opetus- ja oppimateriaalit laaditaan yhteisöllisesti monipuolisiksi, jotta ne tukisivat erilaisten opiskelijoiden erilaisia oppimisen tapoja. Aiemmin ja muualla hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi opiskelijan tietoja ja taitoja, ja sitä hyödynnetään koulutuksissa.

Kouluttaja arvioi opiskelijan oppimista ja osaamista suhteessa osaamistavoitteisiin monipuolisesti, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin. Sivis on laatinut koulutuksen suunnittelulomakkeen, jonka avulla koulutuksen osaamistavoitteet ja niitä tukevat opetus- ja arviointimenetelmät voidaan suunnitella.

Sivis on julkaissut Lisää laatua koulutukseen – opas järjestön kouluttajalle! -materiaalin, josta löytyy lisää tietoa osaamislähtöisen koulutuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Oppaassa on vinkkejä esimerkiksi kouluttajan ja opiskelijoiden työskentelyn suunnitteluun, opetus- ja arviointimenetelmien valintaan ja oppimateriaalien laadintaan. Tekniset ohjeet opintojaksojen ja vertaisopintoryhmien tallentamiseen Sivisverkkoon löytyvät Sivisverkon ohjeista.

Sivis järjestää vuosittain myös koulutusosaamiseen liittyviä koulutuksia.