Koulutuksen laatu -etusivuKoulutustoiminnan johtaminen Koulutuksen suunnittelu Koulutuksen toteutus Koulutuksen seuranta ja arviointi Koulutuksen jatkuva kehittäminen Koulutuksen suunnittelu

Koulutuksen suunnitteluprosessi kattaa sekä yksittäisen opintojakson että pidemmän koulutuskokonaisuuden suunnittelun. Suunnittelusta vastaa tavallisesti kouluttaja, koulutussuunnittelija tai heistä muodostuva ryhmä. Työ tehdään opiskelija- ja osaamislähtöisesti, jolloin koulutuksen keskiössä on aina opiskelijan oppimisen ja osaamisen kehittyminen.

Opintokeskus Siviksen koulutuksen laatumäärittelyssä koulutuksen suunnittelua tarkastellaan seuraavien laatutekijöiden kautta:

  • koulutuksen suunnitteluprosessi
  • koulutuksen osaamistavoitteiden määrittely
  • keskeisten koulutussisältöjen määrittely
  • opintojen kuormittavuuden mitoitus
  • koulutusten markkinointi ja viestintä
  • koulutuksen kustannusten suunnittelu ja seuranta

Koulutuksen suunnitteluprosessin avulla varmistetaan, että yksittäisistä opintojaksoista tai koulutuksista muodostuu mielekäs kokonaisuus ja että koulutuksia kehitetään strategisten linjausten ja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Yksittäisen opintojakson osaamistavoitteet määritellään yksiselitteisen konkreettisesti ja selkeästi kuvaamaan, millaista osaamista koulutuksella pyritään saavuttamaan. Opintojakson tai koulutuskokonaisuuden keskeiset koulutussisällöt määritetään osaamistavoitteiden perusteella, joiden vaativuustasoon ne myös suhteutetaan. Myös opintojen kuormittavuutta pohditaan realistisesti, opiskelijalta edellytettävää työmäärää arvioiden.

Sivis on laatinut koulutuksen suunnittelulomakkeen, jonka avulla osaamistavoitteet ja niitä tukevat opetus- ja arviointimenetelmät on mahdollista suunnitella. Laadukkaan koulutuksen tae on myös yhteistyössä Siviksen kanssa laadittava opintopisteytetty opintojaksomalli, jonka työstämisesä voi hyödyntä opintojaksomallin työkirjaa.

Koulutuksen viestintää ja markkinointia ryhdytään suunnittelemaan heti koulutussisältöjen rinnalla, ja sitä kehitetään aktiivisesti asiakkaiden tarpeiden ja odotusten mukaan. Suunnitteluvaiheessa myös koulutuksen kustannukset arvioidaan realistisesti ja niiden toteutamista seurataan säännöllisesti.

Sivis on julkaissut Lisää laatua koulutukseen – opas järjestön kouluttajalle! -materiaalin, josta löytyy tietoa osaamislähtöisen koulutuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Oppaassa jaetaan käytännön vinkkejä esimerkiksi osaamistavoitteiden ja koulutussisältöjen määrittelyyn sekä kuormittavuuden mitoitukseen. Tekniset ohjeet opintojaksojen ja vertaisopintoryhmien tallentamiseen Sivisverkkoon löytyvät Sivisverkon ohjeista.

Sivis järjestää myös vuosittain koulutusosaamiseen liittyviä koulutuksia.