Koulutuksen laatu -etusivuKoulutustoiminnan johtaminen Koulutuksen suunnittelu Koulutuksen toteutus Koulutuksen seuranta ja arviointi Koulutuksen jatkuva kehittäminen Koulutuksen seuranta ja arviointi

Opintokeskus Siviksen koulutuksen laatumäärittelyssä koulutuksen seurannalle ja arvioinnille on asetettu laatukriteerit. Seuranta ja arviointi on sekä yksittäisen kouluttajan että järjestön johdon vastuu. Kouluttaja kerää palautetta omista koulutuksistaan ja hyödyntää sitä tulevien koulutustensa ja oman osaamisensa kehittämisessä. Johdon vastuulla taas on varmistaa, että järjestössä on käytettävissä tarvittavat toimintamallit ja työkalut koulutustoiminnan seurannan ja arvioinnin tueksi sekä laaja-alaista ja analysoitua palautetietoa päätöksenteon ja kehittämisen avuksi. Kuviota Siviksen koulutuksen arviointiprosessista voi hyödyntää oman järjestön prosessin suunnitelussa ja Järjestöarvioinnin ilmansuuntia -verkkomateriaalin avulla voi perehtyä arviointiin laajemminkin.

Koulutuksen laadun arviointiin liittyy sekä kouluttajien keräämä palaute että laajempi arviointi. Koulutuksen laaja-alaiseen vaikuttavuuden arviointiin tarvitaan vertailutietoa useamman vuoden ajalta. Arviointituloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä, ja ne julkaistaan eri toimijoiden saataville.

Opintokeskus Sivis on julkaissut Lisää laatua koulutukseen – opas järjestön kouluttajalle! -materiaalin, josta löytyy lisää tietoa myös koulutuspalautteen hyödyntämisestä yksittäisen kouluttajan näkökulmasta. Esimerkiksi vastapalautelomakkeen avulla viestitään palautekyselyyn vastanneille toimenpiteistä, joihin heidän antamansa palaute johtaa.