Koulutuksen laatu -etusivuKoulutustoiminnan johtaminen Koulutuksen suunnittelu Koulutuksen toteutus Koulutuksen seuranta ja arviointi Koulutuksen jatkuva kehittäminen Koulutuksen jatkuva kehittäminen

Opintokeskus Siviksen koulutuksen laatumäärittelyssä jatkuvaa kehittämistä tarkastellaan koulutuksen laadunhallinnan johtamisen kautta. Koulutuksen jatkuva kehittäminen edellyttää, että järjestössä on olemassa toimintatavat ja työkalut hyvien käytänteiden ja kehittämistarpeiden tunnistamiseksi. Kehittämistarpeista johdetaan konkreettiset toimenpiteet toimintasuunnitelmaan, joiden toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti ja joiden tuloksista raportoidaan toimintakertomuksessa.

Koulutuksen laadunhallinnan johtamisella varmistetaan, että laadunhallinta kytkeytyy kattavasti ja pitkäaikaisesti järjestön toimintaan. Hyvien käytänteiden ja kehittämiskohteiden tunnistaminen ja jakaminen on osa järjestön normaalia arkea. Laadunhallinnan johtamisella varmistetaan myös, että järjestön kaikki toimijat sitoutuvat laatutyöhön ja ymmärtävät sen merkityksen suhteessa omiin tehtäviinsä.

Koulutuksen laadun arviointimatriisia voi hyödyntää koulutuksen laadun arvioinnin ja tunnuslukujen seurannan tukena ja hyvät käytänteet ja kehittämiskohteet -taulukkoa koulutuksellisten hyvien käytänteiden ja kehittämiskohteiden dokumentointiin ja jakamiseen.