Yhdistys- ja järjestökehittämisen palvelut jäsenjärjestöille

Opintokeskus Sivis tukee ja vahvistaa järjestöjen osaamisen jatkuvaa kehittämistä sekä yhdistystoiminnan perusedellytysten toteutumista. Tavoitteemme on, että järjestöissä toteutetaan hyvän hallinnon periaatteita, osataan toimia ja viestiä vaikuttavasti sekä ennakoida ja varautua muutoksiin. Sivikselle on tärkeää, että järjestöt ja yhdistykset tunnistetaan merkittävinä oppimisympäristöinä ja niissä syntyvää osaamista tunnistetaan ja tunnustetaan.

Sivis tuottaa jäsenjärjestöjensä kanssa yhdistystoiminnan itseopiskelumateriaaleja sekä kehittää yhdistystoimintaa tukevia verkkokoulutuksia ja työkaluja järjestöjen käyttöön. Tuemme myös järjestöjä perustaitojen, kotoutumisen ja osallisuuden sekä kestävän elämän ratkaisujen kehittämisessä. Järjestöosaamiseen, vapaaehtoistoimintaan ja työelämätaitoihin liittyvät digitaaliset osaamismerkit ovat järjestöjen hyödynnettävissä. Lisäksi tarjoamme jäsenjärjestöjen työntekijöille koulutusta, verkostoja, kehittämisryhmiä sekä avoimia keskustelutilaisuuksia.

Järjestötoiminnan koulutukset

Monipuolinen koulutustarjontamme koostuu järjestöosaamisen, laadukkaan järjestökoulutuksen, osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen sekä digi- ja verkkokoulutuksen teemoista. Tarjoamme koulutusta muutosjohtajuudesta, järjestön uudistumiskyvystä, strategialähtöisestä henkilöstön osaamisen kehittämisestä sekä Erätauko-ohjaajakoulutuksia.

Koulutukset on ensisijaisesti suunnattu Siviksen jäsenjärjestöjen järjestöjohtajille ja -kehittäjille, koulutusten suunnittelijoille ja toteuttajille, viestijöille ja muille järjestö- ja yhdistysaktiiveille, mutta ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Siviksen koulutukset tarjoavat väylän oman järjestöosaamisen vahvistamiseen ja järjestön tai yhdistyksen toiminnan kehittämiseen. Koulutuksissa avautuu myös loistava mahdollisuus verkottua muiden järjestö- ja yhdistystoimijoiden kanssa. Tutustu Siviksen kattavaan koulutustarjontaan

Aikaisempien verkkokoulutustemme tallenteita voit katsoa SivisNYTin Youtube-kanavalta.

Yhdistys- ja järjestötoiminnan itseopiskelumateriaalit

 • Yhdistys- ja järjestötoiminnan tukipaketti
  Laadukas yhdistystoiminta edellyttää perusasioiden tuntemista. Sivis tarjoaa yhdistystoiminnan koulutustarpeisiin itseopiskelumateriaaleja ja valmiita yhdistystoiminnan verkkokoulutusmalleja. Yhdistystoimija-verkkomateriaali antaa yhdistyksen luottamushenkilöille, vapaaehtoisille ja työntekijöille perustiedot, joita tarvitaan yhdistyksen tai pienen järjestön toiminnan pyörittämisessä. Materiaali sisältää viisi jaksoa, jotka käsittelevät yhdistyshallintoa, taloushallintoa, varainhankintaa, viestintää ja riskienhallintaa.
  Lisätietoja Yhdistystoimijasta antaa Annika Tahvanainen-Jaatinen.
   
 • Kokouskäytännöt-sivusto
  Jäsenkokoukset ovat yhdistyksen päätöksentekopaikkoja. Vakiintuneet kokouskäytännöt yhdistyksessä auttavat onnistuneen kokouksen järjestämisessä. Kokouskäytännöt-sivusto tarjoaa kattavasti tietoa kokouksista yhdistystoiminnassa, hyviä käytännön vinkkejä muun muassa etäkokousten järjestämiseen sekä paljon erilaista verkkomateriaalia kokousten tueksi.
  Lisätietoja materiaalista antavat Lea Lihavainen ja Annika Tahvanainen-Jaatinen.
   
 • Sote-navigaattori
  Verkkomateriaali on laadittu erityisesti sote-alan työpaikoille työhyvinvoinnin ja tuottavuuden tukemiseksi. Sotenavigaattorista löytyy tietopaketteja, pohdintakysymyksiä ja helppokäyttöisiä työkaluja erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen käyttöön. Sivuston teemoja ovat muun muassa laadukas palvelu ja tyytyväinen asiakas, digitalisaatio työn tukena ja verkostot voimavarana. Sivis kehittää parhaillaan materiaalia edelleen yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa.
  Lisätietoja materiaalista antaa Heidi Ristolainen.
   
 • Työhyvinvointia järjestötyöpaikoille
  Sivustolta löydät tietoa ja ideoita työhyvinvoinnin kehittämisen tueksi järjestötyöpaikoilla. Sivusto on tarkoitettu kaikille työyhteisön kehittämisestä kiinnostuneille erikokoisten järjestöjen toimijoille. Sivuston aiheita ovat muun muassa työhyvinvoinnin johtaminen, toimiva työyhteisö ja oman työn hallinta.
  Lisätietoja materiaalista antaa Heidi Ristolainen.

Yhdistystoiminnan verkkokoulutuspohjat

Yhdistyskehittäjä, Vapaaehtoisjohtaja ja Yhdistysviestijä -verkkokoulutuspohjien avulla Siviksen jäsenjärjestöt voivat järjestää koulutuksia omille paikallisyhdistyksilleen ja vapaaehtoisilleen itsenäisesti tai yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.

Yhdistystoiminnan verkkokoulutukset antavat osallistujille valmiudet kehittää yhdistyksensä toimintaa. Kaikki verkkokoulutuspohjat ovat käyttövalmiita paketteja, joihin on mietitty valmiiksi rakenne ja sisällöt. Oppimateriaalit sisältävät luettavaa, videohaastatteluja, järjestöesimerkkejä, luentotallenteita, työkaluja, menetelmäohjeita sekä lisä- ja lähdemateriaaleja. Mukana tulee myös ohjaajan ohjeet. Koulutusten aiheista järjestöt voivat vapaasti valita sopivat osat tai koko kokonaisuuden.

Verkkokoulutukset toteutetaan Itslearning tai Howspace-oppimisympäristössä. Koulutusten kokeileminen ja toteuttaminen eivät edellytä aikaisempaa kokemusta verkko-oppimisympäristöistä. Tarjoamme ohjausta ja konsultaatiota käyttöönottoon ja järjestämme säännöllisesti tapaamisia koulutuksia käyttäville järjestöille.

Koulutusten esitteet:

 Esitteistä on saatavilla kaksi eri versiota erilaisilla kuvilla.

Lisätietoa yhdistystoiminnan verkkokoulutusten sisällöistä antaa Tiina Tanskanen-Kudjoi. Käyttöönotosta ja oppimisympäristöistä antaa lisätietoja Aino Laurila.

Aktiivinen kansalaisuus ja kestävä elämä järjestöissä  

Osallistuminen yhdistystoimintaan edistää aktiivista kansalaisuutta ja vahvistaa demokraattista yhteiskuntaa, mutta vaatii osallistujilta tiettyjä perustaitoja. Sivis tarjoaa tukea ja menetelmiä, joilla järjestöt voivat vahvistaa toiminnassa mukana olevien ihmisten perustaitoja sekä edistää kotoutumista ja osallisuutta ja kestävän elämän ratkaisujen tekemistä järjestöissä.  

Sivis tukee toiminnallaan kestävään elämään kasvamista järjestöissä. Kestävyys on läpileikkaava arvo Siviksen toiminnassa. Vuonna 2020 Sivis julkaisi Kestävän elämän muutosvoimaa järjestötoiminnasta -artikkelikokoelman. Vuosina 2020–2022 tuemme Sitran rahoittamassa hankkeessa kestävän elämän kysymysten entistä parempaa huomioon ottamista järjestöjen koulutustoiminnassa. 

Sivis on kehittänyt jäsenjärjestöjensä toiminnan tueksi perustaitoja kehittäviä koulutusmalleja 

 • Digipolku töihin -sivustolta löydät materiaalia vertaisohjaajuuteen ja digitaalisiin perustaitoihin liittyen. Voit opiskella sivuston avulla digitaalisten taitojen vertaisohjaajan taitoja, harjoitella digitaalisia taitoja tai vaikka pitää omaa digitaalisia taitoja harjoittelevaa vertaisryhmää.  

  Lisätietoja materiaalista antaa Anne Ilvonen
   
 • Kaikkien-malli tukee tavoitteellista ja vaikuttavaa oppimista. Tavoitteena on luku-, numero- ja digitaitojen kehittäminen arjen parantamiseksi. Koulutusmallissa keskeistä on oppijalähtöisyys, paikallisuus ja eri perustaitojen yhdistäminen. Koulutus perustuu kunnioittavaan kohtaamiseen. Mallia voi hyödyntää osana järjestön koulutustoimintaa tai vaikkapa vertaisopintoryhmätoiminnan suunnittelussa.

  Lisätietoja materiaalista antaa Virpi Markkanen.
   
 • Uudet suomalaiset mukaan yhdistyksiin -vinkkivihko tarjoaa vinkkejä maahanmuuttajien mukaan ottamiseksi yhdistystoimintaan.

Työryhmät ja verkostot järjestö- ja yhdistysosaamisen kehittämiseksi 

Teemme Siviksessä paljon yhteistyötä jäsenjärjestöjemme kanssa tarjoamalla erilaisia pysyviä verkostoja järjestöjen yhteistyön ja kehittämisen tukemiseksi. Lisäksi Siviksellä on erillisiä koulutusten ja materiaalien ohjaus- ja kehittämistyöryhmiä, joihin kutsumme jäseniämme mukaan. 

Tiedotamme mahdollisuuksista osallistua kehittämisryhmiin ja hankkeissa tuotettujen materiaalien ja koulutusten pilotoimiseen Siviksen eri viestintäkanavilla. Osallistumalla keittämistyöhön jäsenjärjestöillä on mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi kehitettävien koulutusten sisältöön sekä jakaa omia hyviä käytänteitään ja materiaalejaan muiden järjestöjen käyttöön. 

Siviksen ylläpitämät verkostot ovat avoimia jäsenjärjestöjemme toimijoille.