Yhdistys- ja järjestökehittämisen palvelut jäsenjärjestöille

Opintokeskus Sivis tukee ja vahvistaa järjestöjen osaamisen jatkuvaa kehittämistä sekä yhdistystoiminnan perusedellytysten toteutumista, jotta järjestöt pystyvät toteuttamaan strategiansa mukaista vaikuttavaa toimintaa muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavoitteemme on, että järjestöissä toteutetaan hyvän hallinnon periaatteita, osataan toimia ja viestiä vaikuttavasti sekä ennakoida ja varautua muutoksiin. Sivikselle on tärkeää, että järjestöt ja yhdistykset tunnistetaan merkittävinä oppimisympäristöinä ja niissä syntyvää osaamista tunnistetaan ja tunnustetaan.

Sivis tuottaa jäsenjärjestöjen kanssa yhdistystoiminnan itseopiskelumateriaaleja sekä kehittää yhdistystoimintaa tukevia verkkokoulutuksia ja työkaluja järjestöjen käyttöön. Tuemme myös järjestöjä perustaitojen, kotoutumisen ja osallisuuden sekä kestävän elämän ratkaisujen kehittämisessä. Lisäksi tarjoamme jäsenjärjestöjen työntekijöille koulutusta, verkostoja, kehittämisryhmiä sekä avoimia keskustelutilaisuksia. Tutustu myös digitaalisiin osaamismerkkeihin.

Järjestötoiminnan koulutukset

Monipuolinen koulutustarjontamme koostuu järjestöosaamisen, laadukkaan järjestökoulutuksen, osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen sekä digi- ja verkkokoulutuksen teemoista. Tarjoamme koulutusta muutosjohtajuudesta, järjestön uudistumiskyvystä, strategialähtöisestä henkilöstön osaamisen kehittämisestä sekä Erätauko-ohjaajakoulutuksia.

Koulutukset on ensisijaisesti suunnattu Siviksen jäsenjärjestöjen järjestöjohtajille ja -kehittäjille, koulutusten suunnittelijoille ja toteuttajille, viestijöille ja muille järjestö- ja yhdistysaktiiveille. Erityisesti webinaareihin ovat kaikki koulutuksen aiheesta kiinnostuneet tervetulleita. Siviksen koulutukset tarjoavat väylän oman järjestöosaamisen vahvistamiseen ja järjestön tai yhdistyksen toiminnan kehittämiseen. Koulutuksissa avautuu myös loistava mahdollisuus verkottua muiden järjestö- ja yhdistystoimijoiden kanssa. Tutustu Siviksen kattavaan koulutustarjontaan

Aikaisempien verkkokoulutustemme tallenteita voit katsoa SivisNYTin Youtube-kanavalta.

Yhdistys- ja järjestötoiminnan itseopiskelumateriaalit

Yhdistys- ja järjestötoiminnan tukipaketti

Laadukas yhdistystoiminta edellyttää perusasioiden tuntemista. Sivis tarjoaa jäsenjärjestöjen yhdistystoiminnan koulutustarpeisiin itseopiskelumateriaaleja ja valmiita yhdistystoiminnan verkkokoulutusmalleja.

Yhdistystoimija-verkkomateriaali tarjoaa yhdistyksen luottamushenkilöille, vapaaehtoisille ja työntekijöille perustiedot, joita tarvitaan yhdistyksen tai pienen järjestön toiminnan pyörittämisessä. Materiaali sisältää viisi jaksoa, jotka käsittelevät yhdistyshallintoa, taloushallintoa, varainhankintaa, viestintää ja riskienhallintaa.

Lisätietoja Yhdistystoimijasta antaa Annika Tahvanainen-Jaatinen.

Kokouskäytännöt-sivusto

Jäsenkokoukset ovat yhdistyksen päätöksentekopaikkoja. Vakiintuneet kokouskäytännöt yhdistyksessä auttavat onnistuneen kokouksen järjestämisessä. Kokouskäytännöt-sivusto tarjoaa kattavasti tietoa kokouksista yhdistystoiminnassa, hyviä käytännön vinkkejä muun muassa etäkokousten järjestämiseen sekä paljon erilaista verkkomateriaalia kokousten tueksi.

Lisätietoja materiaalista antavat Lea Lihavainen ja Annika Tahvanainen-Jaatinen.

Sote-navigaattori

Verkkomateriaali on erityisesti sote-alan työpaikoille suunniteltu työhyvinvoinnin ja tuottavuuden tukemiseksi. Sotenavigaattorista löytyy tietopaketteja, pohdintakysymyksiä ja helppokäyttöisiä työkaluja erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen käyttöön. Sivuston teemoja ovat mm. laadukas palvelu ja tyytyväinen asiakas, digitalisaatio työn tukena ja verkostot voimavarana. Sivis kehittää parhaillaan materiaalia edelleen yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa.

Lisätietoja materiaalista antaa Heidi Ristolainen.

Työhyvinvointia järjestötyöpaikoille

Sivustolta löydät tietoa ja ideoita työhyvinvoinnin kehittämisen tueksi järjestötyöpaikoilla. Sivusto on tarkoitettu kaikille työyhteisön kehittämisestä kiinnostuneille erikokoisten järjestöjen toimijoille. Sivuston aiheita ovat mm. työhyvinvoinnin johtaminen, toimiva työyhteisö ja oman työn hallinta. Tutustu verkkomateriaaliin.

Lisätietoja materiaalista antaa Heidi Ristolainen.

Yhdistystoiminnan verkkokoulutusmallit

Verkkokoulutusmallit on kehitetty yhteistyössä Siviksen jäsenjärjestöjen kanssa jäsenjärjestöjen käyttöön. Valmiiden verkkokoulutusmallien avullaSiviksen jäsenjärjestötvoivat organisoida koulutuksia omille paikallisyhdistyksilleen ja vapaaehtoisille itsenäisesti tai yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.Yhdistystoiminnan verkkokoulutukset antavat osallistujille valmiudet kehittää yhdistyksensä toimintaa. Kaikkien verkkokoulutusten aineistoon kuuluu koulutuksen rakenne, sisällöt, oppimistehtäviä, keskusteluja sekä ohjaajan ohjeet. Oppimateriaalit sisältävät luettavaa, videohaastatteluja, järjestöesimerkkejä, luentotallenteita, työkaluja, menetelmäohjeita, lisä- ja lähdemateriaaleja. Koulutusten aiheista järjestöt voivat vapaasti valita sopivat osat tai koko kokonaisuuden.  

Verkkokoulutukset toteutetaan Itslearning -oppimisympäristössä. Koulutusten kokeileminen ja toteuttaminen eivät edellytä aikaisempaa kokemusta Itslearningistä. Tarjoamme ohjausta ja konsultaatiota käyttöönottoon ja järjestämme säännöllisesti tapaamisia koulutuksia käyttäville järjestöille. 

Lisätietoa yhdistystoiminnan verkkokoulutuksista antavat Sirpa Sulku ja Aino Laurila.

 

 

 

 

Yhdistyskehittäjä on verkkokoulutus yhdistystoiminnan organisoimisesta ja kehittämisestä. Tavoitteena on osallistujien oman yhdistyksen toiminnan kehittäminen koulutusmateriaalin ja oppimistehtävien avulla. Koulutus sisältää kirjallista lukumateriaalia, järjestöjen haastatteluja onnistuneesta toiminnasta sekä oppimistehtäviä ja keskusteluja. Koulutus soveltuu kaikille, jotka haluavat kehittää ja ryhdistää oman yhdistyksen toimintaa. 
 

 

 

 

Yhdistysviestijä-kokonaisuudessa opiskellaan yhdistyksen viestinnän perusasiat: viestinnän tavoitteet, kohderyhmät, ydinviestit sekä viestinnän vastuut yhdistyksen eri tehtävissä. Koulutuksen sisältöjä peilataan koko koulutuksen ajan oman yhdistyksen viestintään ja koulutuksen lopputuloksena laaditaan yhdistyksen viestintäsuunnitelma. 

 

 

 

Vapaaehtoisjohtaja on verkkokoulutus vapaaehtoisille, jotka johtavat ja ohjaavat muita vapaaehtoisia. Tavoitteena on kehittää ja vahvistaa osallistujien osaamista vapaaehtoisten johtajana toimimisessa. Koulutus lisää osallistujien valmiuksia suunnitella, johtaa ja kehittää vapaaehtoistoimintaa sekä tarjoaa mahdollisuuden keskinäiseen verkostoitumiseen muiden vapaaehtoisten johtajien kanssa. 

Aktiivinen kansalaisuus ja kestävä elämä järjestöissä  

Osallistuminen yhdistystoimintaan edistää aktiivista kansalaisuutta ja vahvistaa demokraattista yhteiskuntaa, mutta vaatii osallistujilta tiettyjä perustaitoja. Sivis tarjoaa jäsenjärjestöille tukea ja menetelmiä, joilla järjestöt voivat vahvistaa toiminnassa mukana olevien ihmisten perustaitoja, edistää kotoutumista ja osallisuutta sekä kestävän elämän ratkaisujen tekemistä järjestöissä.  

Siviksen tukee toiminnallaan kestävään elämään kasvamista järjestöissä ja kestävyys on läpileikkaava arvo Siviksen toiminnassa. Vuonna 2020 Sivis julkaisi Kestävän elämän muutosvoimaa järjestötoiminnasta -artikkelikokoelman. Vuosina 2020–2021 tuemme Sitran rahoittamassa hankkeessa kestävän elämän kysymysten entistä parempaa huomioon ottamista järjestöjen koulutustoiminnassa. 

Sivis on kehittänyt jäsenjärjestöjensä toiminnan tueksi perustaitoja kehittäviä koulutusmalleja 

Digipolku töihin -sivustolta löydät materiaalia vertaisohjaajuuteen ja digitaalisiin perustaitoihin liittyen. Voit opiskella sivuston avulla digitaalisten taitojen vertaisohjaajan taitoja, harjoitella digitaalisia taitoja tai vaikka pitää omaa digitaalisia taitoja harjoittelevaa vertaisryhmää. Materiaalin löydät täältä:  

Lisätietoja materiaalista antaa Anne Ilvonen

Kaikkien-malli tukee tavoitteellista ja vaikuttavaa oppimista. Tavoitteena on luku-, numero ja digitaitojen kehittäminen arjen parantamiseksi. Koulutusmallissa keskeistä on oppijalähtöisyys, paikallisuusja eri perustaitojen yhdistäminen. Koulutus perustuu kunnioittavaan kohtaamiseen. Mallia voi hyödyntää osana järjestön koulutustoimintaa tai vaikkapa vertaisopintoryhmätoiminnan suunnittelussa. Materiaalin löydät täältä: https://kaikkienmalli.fi/  

Lisätietoja materiaalista antaa Virpi Markkanen.

Työryhmät ja verkostot järjestö- ja yhdistysosaamisen kehittämiseksi 

Teemme Siviksessä paljon yhteistyötä jäsenjärjestöjemme kanssa tarjoamalla erilaisia pysyviä verkostoja järjestöjen yhteistyön ja kehittämisen tukemiseksi. Lisäksi Siviksellä on erillisiä koulutusten ja materiaalien ohjaus- ja kehittämistyöryhmiä, joihin kutsumme jäseniämme mukaan. Vuonna 2021 tuotamme tietoa muuttuvan toimintaympäristön vaikutuksista järjestötoimintaan. Kehitämme myös työkaluja, joilla helpotetaan esimerkiksi järjestötoiminnan vaikuttavuuden arviointia, henkilöstön osaamisen kartoittamista ja kehittämistä, järjestötyöntekijöiden perehdytystä sekä vapaaehtoisten johtamista.  

Tiedotamme mahdollisuuksista osallistua kehittämisryhmiin ja hankkeissa tuotettujen materiaalien ja koulutusten pilotoimiseen Siviksen eri viestintäkanavilla. Osallistumalla keittämistyöhön jäsenjärjestöillä on mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi kehitettävien koulutusten sisältöön sekä jakaa omia hyviä käytänteitä ja materiaaleja muiden järjestöjen käyttöön. 

Siviksen ylläpitämät verkostot ovat avoimia jäsenjärjestöjemme toimijoille.