Ammatillista opiskelua järjestöissä

Aikuisten ammatillinen lisäkoulutus on ammatillisen peruskoulutuksen jälkeistä jatko- ja täydennyskoulutusta, jonka tavoitteena on kohentaa ammatillista osaamista. Sivis ohjaa ja tukee taloudellisesti jäsenjärjestöjensä toteuttamaa ammatillista lisäkoulutusta. Koulutusta säätelee laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta.

Opintojaksoa suunniteltaessa tulee ottaa huomioon seuraavat asiat

 • koulutus on ammatillista lisäkoulutusta
 • osaamistavoitteessa on selkeästi määritelty, mitä osallistujan odotetaan oppivan
 • kohderyhmä on tarkasti määritelty
 • käytettävät opetusmenetelmät tukevat oppimista
 • sisältö vastaa asetettuja tavoitteita ja opintojakso toteutetaan tehdyn suunnitelman mukaan
 • koulutus suunnataan erityisesti työssä oleville 25–54-vuotiaille, osallistujien pitää olla vähintään 15 vuotta täyttäneitä
 • opintojaksossa on vähintään 7 opiskelijaa ja koulutuksen kesto on vähintään 7 opiskelijatyötuntia/opiskelija
 • opiskelijatyötunteihin voidaan laskea vain opintojakson sisältöön liittyvä opiskelu
 • koulutus ei edellytä tutkintoa, mutta se voi valmentaa näyttötutkintoon
 • UUSI! opintojaksosta tulee opiskelijalle merkintä kansalliseen Koski-tietovarantoon ja opiskelijalle myönnetyn suoritusmerkinnän tulee olla merkityksellinen yksilön kannalta. Koulutuksen nimen tulee olla koulutuksen sisältöä mahdollisimman tarkasti kuvaava. Nimi ei voi olla esimerkiksi Henkilöstön koulutuspäivä.
 • UUSI! tukea myönnetään ja sitä voidaan käyttää koko koulutukseen ja sen kaikkien opiskelijoiden osalta
 • UUSI! opintojakson osallistujiksi merkitään kaikki opintojakson hyväksyttävästi suorittaneet henkilöt, jotta kaikki saavat merkinnän Koski-järjestelmään
   

Opintojakson toteutus voi sisältää:

 • kontaktiopetusta (lähi- ja/tai etäopetusta)
 • opiskelijan itsenäistä työskentelyä (yksilö- ja ryhmätyönä toteutettua henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekoa, oppimistehtävien tekemistä kirjoittamalla tai verkkokeskusteluin, tiedon etsimistä ja kirjallisuuden lukemista sekä tenttiin tai testiin valmistautumista)
 • opettajajohtoista tai itsenäistä käytännön harjoittelua.

Taloudellinen tuki

Koulutus voi olla omaehtoista, jolloin opiskelija itse päättää osallistumisestaan ja josta hän maksaa osallistumismaksun. Koulutus voi olla myös henkilöstökoulutusta, jonka kustannuksista ja järjestelyistä vastaa työnantaja. Henkilöstökoulutuksessa koulutettavat ovat saman työnantajan palveluksessa.

Sivis maksaa omaehtoisena toteutettavasta ammatillisesta lisäkoulutuksesta tukea enintään 3,50 euroa opiskelijatyötunnilta. Henkilöstökoulutuksena järjestetyn koulutuksen tuki on enintään 2,50 euroa opiskelijatyötunnilta.

Siviksen maksama tuki on enintään 80 prosenttia koulutuksen todellisista hyväksyttävistä kuluista. Taloudellinen tuki ja osallistujilta perittävät maksut eivät saa ylittää Sivikselle ilmoitettuja koulutuksen kustannuksia. Ammatillista lisäkoulutusta ei saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 § 28).

Tuki haetaan syksyisin ja jäsenjärjestöille lähetetään sähköpostia asiasta.

Opintojakson järjestäjä on Sivis, mutta vastuullisena koulutuksen toteuttajana voi olla jokin Siviksen jäsenjärjestö tai sen piirijärjestö.

Siviksen jäsenjärjestöjen ammatillinen lisäkoulutus KOSKI-järjestelmään

Koski-palvelu on Opetushallituksen ylläpitämä kansallinen opintorekisteri, joka kerää yhteen tiedot kunkin oppijan koulutuksesta yksittäisestä opintosuorituksesta suoritettuihin tutkintoihin asti.  1.5.2019 astui voimaan lakimuutos, jonka myötä (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, pykälä 8) myös Opintokeskus Siviksen järjestämä ammatillinen lisäkoulutus tulee siirtää Koski-palveluun.

Siviksen rahoittamasta ammatillisesta lisäkoulutuksesta tarvitaan osallistujilta henkilötunnukset (PPKKVV-XXXX), jotta suoritetut opinnot pystytään kohdistamaan oikeille henkilöille. Tiedot koulutuksesta tallentuvat koulutukseen osallistuneen henkilön omiin tietoihin KOSKI-palveluun.

Ammatillisen lisäkoulutuksen hallinnointi tapahtuu Excel-lomakkeilla

Ammatillisen lisäkoulutuksen hallinnointi toteutetaan Siviksen laatimilla Excel-lomakkeilla. Ammatillista lisäkoulutusta ei ole rakennettu Sivisverkkoon, koska tukimuoto päättyy vuonna 2021. Suunnitelma- ja selvitys-lomakkeet löytyvät tämän sivun oikeasta laidasta.

Ennen koulutusta

Täytä Ammatillisen lisäkoulutuksen suunnitelma 2020 ja lähetä se osoitteeseen ammatillinen@ok-sivis.fi. Tee suunnitelma viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Tammikuun aikana aloitetut koulutukset voidaan toimittaa Sivikselle takautuvasti helmikuun loppuun mennessä.
Opiskelijoille jaettavaan materiaaliin liitetään Siviksen logo ja maininta siitä, että koulutus on ammatillista lisäkoulutusta. Logo on ladattavissa Siviksen mediapankista.

Mikäli opintojakso ei toteudu, ilmoita peruutuksesta mahdollisimman pian osoitteella ammatillinen@ok-sivis.fi.

Koulutuksen jälkeen

Lisäkoulutuksen selvitys tehdään 30 päivän kuluessa koulutuksen päättymisestä lomakkeella Ammatillisen lisäkoulutuksen selvitys 2020. Ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijoista tulee kerätä myös henkilötunnukset kokonaisuudessaan. 

Työkirja täytetään ja lähetetään liitetiedostona tietoturvallisuussyistä Webropol-lomakkeella osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/B8088EA200264394

Ammatillisessa lisäkoulutuksessa sinua ohjaavat ja neuvovat:

Tanja Malk

koulutusassistentti

Opintojaksojen, ammatillisen lisäkoulutuksen ja opintosetelikoulutuksen ohjaus ja neuvonta.

Puh. 040 731 5608

Lähetä sähköpostia

Virpi Markkanen

asiantuntija

Koulutus- ja järjestötoiminnan kehittäminen, aluetyö Uusimaa ja Kaakkois-Suomi

Puh. 050 374 5869, Twitter: @VirpiMarkkanen

Lähetä sähköpostia