Lähteet

 

Aalto, M. (2002) Parjaavasta kolautteesta korjaavaan palautteeseen. Ryttylä: My Generation oy.

Andrews, B. (2007) How to Run Useful, Inexpensive Focus Groups. Saint Paul, MN: Fieldstone Alliance. <http://www.fieldstonealliance.org/client/client_pages/tools_you_can_use/12-05-07_focus_groups.cfm > (viitattu 29.1.2008).

Evaluation Trust (2007) Tips for Interviewing Techniques. Lontoo: The Evaluation Trust. < http://www.evaluationtrust.org/tools/interv.html > (viitattu 18.9.2007).

Evaluation Trust (2007) Toolkit. <  http://www.evaluationtrust.org/tools/methods > (viitattu 18.9.2007).

Charities Evaluation Services (2002) First steps in monitoring and evaluation. Lontoo: Charities Evaluation Services.

George, J. (1998) Concept maps. Teoksessa J. Harvey (toim.) The Evaluation Cookbook. Edinburgh: Institute for Computer Based Learning, Heriot-Watt University. < http://www.icbl.hw.ac.uk/tdi/cookbook/cookbook.pdf > (viitattu 20.9.2007).

Harvey, J. (1998a) Practical hints when interviewing; Remembering what happened. Teoksessa J. Harvey (toim.) The Evaluation Cookbook. Edinburgh: Institute for Computer Based Learning, Heriot-Watt University.  < http://www.icbl.hw.ac.uk/tdi/cookbook/cookbook.pdf > (viitattu 20.9.2007).

Harvey, J. (1998b) Some Guidelines for writing good questions. Teoksessa J. Harvey (toim.) The Evaluation Cookbook. Edinburgh: Institute for Computer Based Learning, Heriot-Watt University.

Korteniemi, P. (2008) Käsitekarttamenetelmä. Teoksessa T. Lehtinen (toim.) Arviointi työtavaksi – kokemuksia arvioinnin kehittämisestä Helsingin sosiaalivirastossa. Helsinki: Helsingin kaupungin sosiaalivirasto.

Lavonen, Meisalo jne. (2008) Graafiset tiedonesittämismenetelmät: käsitekartta. Helsinki: Matemaattisten aineiden opetuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus, HY.
< http://www.edu.helsinki.fi/malu/kirjasto/tieto/kasitek/main.htm > (viitattu 6.8.2008).

Manwaring, G. (1998) Nominal Group Technique. Teoksessa J. Harvey (toim.) The Evaluation Cookbook.  Edinburgh: Institute for Computer Based Learning, Heriot-Watt University.
< http://www.icbl.hw.ac.uk/tdi/cookbook/cookbook.pdf > (viitattu 20.9.2007).

McAteer, E. (1998) Interviews. Teoksessa J. Harvey (toim.) The Evaluation Cookbook. Edinburgh: Institute for Computer Based Learning, Heriot-Watt University. < http://www.icbl.hw.ac.uk/tdi/cookbook/cookbook.pdf > (viitattu 20.9.2007).

Milne, J. (1998) Questionnaires: Some advantages and disadvantages. Teoksessa J. Harvey (toim.) The Evaluation Cookbook. Edinburgh: Institute for Computer Based Learning, Heriot-Watt University.

Parviainen, L. (2005) Fokusryhmät. Teoksessa S. Ovaska, A. Aula & P. Marjaranta (toim.)
Käytettävyystutkimuksen menetelmät, s. 53-62. tampere: TaY, Tietojenkäsittelytieteen laitos.

Powers-Erkkilä, T. & Klempová, D. (2003) Menetelmäraportit. Teoksessa M. Montonen & T. Powers-Erkkilä (toim.) Kouluttajan työkalupakki. Kättä pidempää päihdekoulutuksen kehittämiseen. Helsinki: A-klinikkasäätiö.

Robson, C. (2001) Käytännön arvioinnin perusteet. Opas evaluaation tekijöille. Helsinki: Tammi.

Robson, C. (2000) Real World Research. A Resource for Social Scientists and Practitioner-Researchers. Oxford. Blackwell.

Saaranen-Kauppinen, A. & Puusniekka, A. 2006. KvaliMOTV - Menetelmäopetuksen tietovaranto. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. < http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/ >. (Viitattu 30.07.2008.)

Sosweb (2008) Haastattelutaidot. Helsinki: Sosnet, HY.
< http://www.helsinki.fi/sosiaalityo/tietoa/sosweb/sivut/tekstiversiot/haastattelutaidot.htm > (viitattu 14.1.2014).

Sosweb (2007) Kysysmystyyppejä. Helsinki: Sosnet, HY.
< http://www.helsinki.fi/sosiaalityo/tietoa/sosweb/sivut/kysymykset.htm > (viitattu 14.1.2014).

Spiik, K-M. (2008) Korjaava palaute. < http://www.spiik.fi/tyokalut/korjava.pdf > (viitattu 8.7.2008).

Suomen Mielenterveysseura (2012) Yhdistyksen projektiopas.
< http://julkaisut.mielenterveysseura.fi/projektiopas/sisaltojen-ja-toteutuksen-seuranta-ja-arviointi/ > Helsinki: Suomen Mielenterveysseura. (Viitattu 26.10.2012.)

Tie vie (2008) Palautteen antaminen työyhteisössä.
< http://tievie.oulu.fi/arvioinnin_abc/artikkelit/tyoyhteiso.htm > (viitattu 14.1.2014).