Kohti kestävää ja hyvää elämää

Ilmastonmuutos ja muut kestävyyskriisit uhkaavat yhteiskuntiemme perustuksia. Muutos haastaa meitä kaikkia tavalla, joka kyseenalaistaa vallalla olevaa materialistista ihmiskäsitystä ja suhdettamme ympäröivään todellisuuteen. Uudenlainen ekososiaalinen hyvinvointi rakentuu välttämättömien elämän edellytysten lisäksi vahvasti osallisuudelle ja ihmisten yhteenkuuluvuuden kokemuksille.

Kansalaisjärjestöillä ja vapaan sivistystyön toimijakentällä on keskeinen rooli muutoksen käynnistäjinä ja ekososiaalisen sivistyksen edelläkävijöinä. Ne mahdollistavat ylisukupolvisen vuoropuhelun ja pystyvät toiminnallaan vaikuttamaan väestön arvoihin ja maailmasuhteisiin.

Mitä teemme ja milloin?

Kohti kestävää ja hyvää elämää -hanke aktivoi kansalaisia ja osallistaa heitä keskusteluun hyvästä elämästä ja kestävästä tulevaisuudesta. Hankkeessa tuotetaan videosarja, jonka tavoitteena on saada ihmiset pohtimaan yhdessä videopuheenvuorojen herättämiä ajatuksia ja tunteita sekä rakentamaan yhteisöllisesti käsitystä kestävästä elämästä.

Videomateriaalin tueksi opettajille ja fasilitoijille laaditaan ohjeistus, joka sisältää toteutusmallin siitä, miten videoita voidaan käyttää aikuisoppijoiden kohtaamisissa. Materiaalien pilotointi toteutetaan Siviksen jäsenjärjestöissä sekä kansalaisopistoissa vuoden 2023 aikana.

Hanke tuottaa seuraavanlaisia hyötyjä

Hanke osallistaa yhteiseen pohdintaan ja uudenlaiseen toimijuuteen kestävän elämän kysymyksissä. Tavoitteena on, että aineiston myötä kansalaiset saavat uudenlaisia näkökulmia omiin mahdollisuuksiinsa toteuttaa kestäviä periaatteita.

Valmis pilotoitu aineisto tulee maksutta kaikkien Siviksen jäsenjärjestöjen sekä vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttöön. Materiaalia voivat hyödyntää myös muut koulut ja oppilaitokset.

Hankkeen kesto

1.2.2023 – 31.12.2023

Rahoittaja

Keski-Suomen ELY-keskus

Kumppanit

OKKA-säätiö

Kansalaisopistojen liitto

Yhteyshenkilöt Opintokeskus Siviksessä

Milla Holmberg

asiantuntija

DIAL, FACT ja Kohti kestävää ja hyvää elämää -projektit

Puh. 050 3369686

Lähetä sähköpostia